Közzétételek – Equilor
Gyengénlátó barát felület

Közzétételek

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.10.12.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ''Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről'' elnevezésű hirdetményének 2021. október 18. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás jellemzően a Takarékbank Zrt. végrehajtási helyszínen keresztül kötött egyes deviza határidős ügyletek, ill. a 3-4 éves lejáratú állampapír határidős ügyletek alapletétigényét érintette.
  A módosított, 2021. október 18. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatónk alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.07.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-041432) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2021. július 27. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint.

  A szabályzat módosítása a pénzügyi eszközök kibocsátásához kapcsolódó ajánlatok árképzésének szabályait érintette.

  A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának, díjtételeinek ÉS legjobb végrehajtási politikájának MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.06.30

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékletét képező Díjtételeinek, valamint Legjobb végrehajtási politikájának 2021. július 07. napjától hatályba lépő módosításáról.

  A módosítások jellemzően az alábbiakra terjedtek ki

  * Üzletszabályzat
  Befektetési tanácsadási szolgáltatás: a módosítások révén az EQUILOR új befektetési tanácsadási szolgáltatás típusként bevezette a Signature Investment Advisory, Kiemelt Befektetési Tanácsadási Szolgáltatást (KBTSZ). Az új szolgáltatás mellett Társaságunk fenntartja korábbi befektetési tanácsadási szolgáltatását a megszokott szabályok és feltételek, díjazás mellett, csupán annak elnevezése változik Premium Investment Advisory, Prémium Befektetési Tanácsadási (PBTSZ) szolgáltatásra, így a módosítások hatálybalépésekor befektetési tanácsadási szerződéssel rendelkező ügyfeleket a szolgáltatás nevének változásán kívül e módosítás nem érinti.
  Az új, KBTSZ befektetési tanácsadási szolgáltatás egyes jellemzőiben eltér a megszokott szolgáltatásoktól, annak részletei a díjtételekben, üzletszabályzatban, illetőleg a szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésben találhatók meg.

  * Díjtételek
  A Díjtételek módosítása jellemzően a KBTSZ szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, ezek mellett pontosításra kerültek a pénz- és pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó szabályok, amelyek az egyes díjalapok meghatározása tekintetében bírnak relevanciával, ill. a korábbi egységes letétkezelési díj megkülönböztetésre került aszerint, hogy a szolgáltatás bizományosi szolgáltatásokkal együttesen vagy attól elkülönülve kerül igénybevételre. A Díjtételek módosítása nem érintette a korábban alkalmazott díjak emelkedését.

  * Legjobb végrehajtási politika
  A legjobb végrehajtási politika módosításai jellemzően a kereskedési helyszínek jegyzékét érintették, ill. pontosításra került a politika VII., Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtásának pontja.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot, Díjtételeket, Legjobb végrehajtási politikát akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1., a szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:
  Üzletszabályzat
  Díjtételek
  Legjobb végrehajtási politika

 • Értékesítési felhívás

  2021.05.26

  QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-043211, székhely: 1138 Budapest, Váci út 184, adószám: 12185458-2-41, továbbiakban: Quaestor, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a QUAESTOR tulajdonát képező Budapesti Értéktőzsde Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU0000063078) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124 e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 65.124 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.bet.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2021. május 26.-június 10.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Budapesti Értéktőzsde_Quaestor" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, 2021.06.09-én 12:00 óráig.

  Az Ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy Ajánlatot több személy közösen, együttesen terjeszt elő, egymás közti megbontással. Ezesetben az Ajánlat érvényességének feltételét képező nyilatkozatokat az Ajánlattevők mindegyikének külön-külön meg kell tennie, az adatokat mindegyiknek meg kell adnia, a szükséges iratokat is így kell csatolni.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

  1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
  2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
  3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és lakcímet igazoló okmányok másolata.
  4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
  5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
  6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
  7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
  9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 1030 0002-1014 8680- 4902 0012 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021. június 15. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. június 20. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. június 15.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • Értékesítési felhívás

  2021.05.26

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Budapesti Értéktőzsde Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU0000063078) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 32.878 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.bet.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2021. május 26.-június 10.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Budapesti Értéktőzsde_Hungária" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, 2021.06.09. napján 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

  1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
  2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
  3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
  4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
  5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
  6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
  7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
  9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.június 15. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. június 20. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. június 14.), melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • TÁJÉKOZTATÓ 2021. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2021.03.12.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2021. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről.

  Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató éves ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

 • 2020. évi adóigazolások megküldése, természetes személy ügyfelek

  2021.02.08.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 1-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk természetes személy ügyfeleinket, volt ügyfeleinket a 2020. évi adóigazolások megküldésének módjáról.

  Az EQUILOR Zrt. a 2020. adóévre vonatkozó adóigazolást, ill. tartós befektetési számlákról szóló igazolásokat elkészítette és a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

  Az igazolások a számlaszerződés szerinti számlacsomagnak megfelelő módon kerülnek továbbításra ügyfeleink részére.

  Az E-OPTIMUM, ECO számlacsomaggal rendelkező ügyfelek részére az EQUILOR DIRECT postafiókba kézbesítjük pdf dokumentum formájában az igazolást, míg STANDARD, KOMFORT, ECO-KOMFORT számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink, volt ügyfeleink részére postai úton továbbítjuk az igazolásokat.

  A 2020-as évben számlával rendelkező, ám a számlát az adóigazolás kézbesítésének időpontjáig megszüntető, korábban E-OPTIMUM, ECO számlacsomagot használó ügyfeleink esetében Társaságunk ideiglenesen ismét hozzáférhetővé teszi a korábban használt EQUILOR DIRECT számlainformációs rendszer postafiók szolgáltatását, amelyből letölthetők lesznek az érintett igazolások.

  Az EQUILOR DIRECT rendszerbe az érintett, jelzett időszakban számlát záró ügyfelek az SMS-ben ismételten megküldött friss jelszóval léphetnek be.

  A jelszót tartalmazó SMS üzenetet automatikusan küldjük meg érintett, volt ügyfeleink részére, a Társaságunk rendelkezésére álló üzleti kapcsolat során az ügyfél által megadott mobiltelefonszámra.

  A jelszó SMS-ek ismételt megküldésére 2021. február 8. 18. óra 00 perctől kerül sor. A számlazárással érintett ügyfeleinket, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail üzenet útján, közvetlenül is értesítettük.

  Amennyiben egy adott tartós befektetési számla került megszüntetésre az időszakban és az ügyfél továbbra is rendelkezik főszámlával, valamint aktív EQUILOR DIRECT hozzáféréssel, akkor a megszüntetett számlához kapcsolódó igazolás szintén az EQUILOR DIRECT rendszerben lesz elérhető, ill. ezen igazolások postai úton is megküldésre kerülnek az érintett ügyfelek részére. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiókot Társaságunk ideiglenesen szintén elérhetővé teszi. A megszüntetett számlához kapcsolódó postafiók a megfelelő számla kiválasztásával érhető el.

  A rendszerbe történő belépést követően kérjük, az igazolást tartalmazó pdf fájl saját számítógépre való letöltését, annak további megőrzése és felhasználása érdekében.

  További kérdések esetén kérjük, hogy üzleti óráinkban forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, a 430-3980-as telefonszámon.

 • SRD II - részvényesi jogok gyakorlása, értesítések

  2020.09.15

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a részvényekhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását elősegítő szolgáltatásokat érintő információkról.

  Összhangban az SRD - Shareholder Rights Directive II, hosszú távú részvényesi szerepvállalást érintő szabályozással az EQUILOR Zrt. ellátja a jogszabályban meghatározott tájékoztatási feladatokat az érintett részvényesek, ill. kibocsátók, közvetítők felé, ill. különböző szolgáltatásokat nyújt a részvényesek számára elősegítendő részvényesi jogaik gyakorlását.

  Az egyes szolgáltatások igénybevételének rendjét, azok díjat az EQUILOR Zrt. Üzletszabályzata, Díjtételei, kétoldalú szerződések és hirdetményeink tartalmazzák.

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az EQUILOR a társasági eseményekről szóló értesítőket az EQUILOR DIRECT postafiók szolgáltatás, ill. az online kereskedési számlával rendelkező ügyfelek számára az EQUILOR TRADER online kereskedési rendszer segítségével továbbítja, attól függően, hogy az adott értékpapír nyilvántartására mely számlán kerül sor.

  További kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

 • Tájékoztató – Felhívás 2020.01.14. napja előtt számlát nyitó ügyfeleknek új MiFID teszt kitöltésére

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) 2020. január 14. napjával új MiFID tesztet és tesztelési eljárást vezetett be, amelyről már korábban is tájékoztatta tisztelt ügyfeleit. Az új tesztek révén jóval részletesebb információk alapján kerül meghatározásra az egyes ügyletek és pénzügyi eszközök alkalmassága, megfelelősége. Fentieken túl az új tesztelési eljárás révén az egyes ügyletek esetében a megfelelőségi szempontú vizsgálat az ügyfél képviseletében ténylegesen eljáró személy vonatkozásában kerül vizsgálatra. A kapcsolódó felügyeleti ajánlás elvárja, hogy az EQUILOR, mint befektetési szolgáltató rendszeres időközönként ismételten felhívja tesztelésre ügyfeleit biztosítandó az információk naprakészségét. Az új alkalmassági és megfelelőségi teszt hiányában az EQUILOR személyre szabott befektetési tanácsadási szolgáltatást nem nyújthat az érintett ügyfelek számára.

  Az EQUILOR jelen hirdetmény útján felhívja az új teszt eredménnyel még nem rendelkező, 2020. január 14. napját megelőzően számlát nyitó ügyfeleit, illetőleg azok meghatalmazottjait a teszt ismételt elvégzésére.

  A tesztelésre rövid regisztrációt követően távoli, online módon vagy személyes ügyintézés keretében nyílik lehetőség.

  Az online felület a https://direct2-mifid.equilor.hu/amt/index.php?r=amt-mifid-test/register linken érhető el.

  Az EQUILOR az újratesztelésben érintett ügyfeleit közvetlen módon, e-mail, ill. EQUILOR DIRECT rendszer segítségével is megkeresi és felkéri az új teszt kitöltésére.

  Részletes információkért kérjük, hogy lépjenek kapcsolatba üzletkötő vagy ügyfélszolgálati munkatársainkkal, illetve tekintsék meg alábbi tájékoztatónkat.

  Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük.

  Tájékoztató - MiFID teszt

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK és azok mellékleteinek MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.05.26.

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján jogosulttá vált a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtására, amely alapján szükséges az üzletszabályzat és annak egyes mellékleteinek módosítása a szolgáltatásnyújtás szabályainak meghatározása érdekében.

  Üzletszabályzat módosítása
  A befektetési elemzés és pénzügyi elemzés szabályainak rögzítése mellett, többek között, pontosításra kerültek az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatás használatának szabályai, alkalmassági, megfelelési értékelésre vonatkozó szabályok, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályok változása miatt az ügyfél-átvilágítás és azonosítás szabályai.
  Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás megkezdése nem érinti az eddig megszokott, ügyfeleink részére rendszeresen megküldésre kerülő kiadványainkat, hírleveleinket, azok igénybevételének feltételeit.

  Összeférhetetlenségi politika
  Az Összeférhetetlenségi politika módosítását a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás bevezetése indokolta.
  A módosított szabályzatok 2020. június 03. napjával lépnek hatályba.
  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:
  Üzletszabályzat
  Összeférhetetlenségi politika

 • FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFORGALMI REND VÁLTOZÁSA / COVID19

  2020.05.20.

  Az Equilor Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) Igazgatósága összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, a munkavállalók, ügyfelek és lakosság egészségének védelme érdekében 2020. március 18. napjától módosította a személyes ügyintézésre vonatkozó ügyfélfogadási rendjét.
  Figyelemmel a járványveszély elleni legújabb kormányzati és hatósági intézkedésekre a Társaság igazgatóságának döntése alapján a 2020. március 18. napjától bevezetett, személyes ügyintézést érintő korlátozások 2020. május 21. napjától hatályukat vesztik.
  Fentiek szerint 2020. május 21. napjától az ügyfélfogadásra a korábban megszokott, 8/2012. számú szabályzatban rögzített időpontokban kerül sor (https://www.equilor.hu/ugyfelfogadasiorak/).
  Az EQUILOR összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, jogszabályokkal és a járványhelyzet alakulásával az ügyféltér használatának rendjét, így például az ügyféltérben egyidőben tartózkodó ügyfelek számát, kötelező távolságtartási szabályokat, higiéniás előírásokat hirdetmény útján szabályozza.
  A személyes ügyintézés során kérjük, hogy minden esetben tartsák be a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) kormányrendeletben foglalt előírásokat.

 • Az Equilor Befektetési Zrt. 2020. évi kockázatkezelési közzététele

  2020.04.03

  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet alapján.
  Kockázatkezelési közzététel

 • EQUILOR DIRECT – kétlépéses azonosítás bevezetése

  2020.03.27.

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerbe történő bejelentkezési folyamatot érintő változásokról.
  Társaságunk 2020. április 07. napjától módosítja az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszer ügyfélfiókjába történő belépés folyamatát.
  A módosítással bevezetésre kerül az ún. kétlépcsős azonosítás az EQUILOR DIRECT ügyfélfiókba történő belépés során. Az új eljárás fokozza az ügyfélfiókok illetéktelen behatolással szembeni védelmét.

  Kétlépéses azonosítás folyamata

  • Megszokott módon jelentkezzen be EQUILOR DIRECT fiókjába a megszokott linken, https://direct.equilor.hu/Login.aspx, a korábban megadott felhasználónevével és aktuális (statikus) jelszavával.
  • A bejelentkezést követően a rendszer rövid szöveges üzenet, SMS formájában automatikusan küld egy úgy nevezett hitelesítő jelszót, az Ügyfél által korábban megadott telefonszámra.
  • Az SMS-ben megküldött hitelesítő jelszót írja be a felugró ablakba és nyomja meg a belépés gombot.
   sms
  • Ezt követően megjelenik a megszokott felület és fiók a megszokott módon használható.

  Fontos, hogy minden egyes belépésnél új hitelesítő jelszó kerül megküldésre. A SMS-ben küldött jelszót csak egy alkalommal lehet használni.
  Amennyiben elfelejtette EQUILOR DIRECT felhasználónevét, vagy a rendszer használatához megadott mobiltelefonszámát, akkor azt ügyfél- és értékpapírszámla szerződésében ellenőrizheti.

  Ha elfelejtette az EQUILOR DIRECT (statikus) jelszavát, akkor új jelszó igényléséhez kérjük, hogy telefonon lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a (36 1) 430 3980-as telefonszámon. Az így küldött statikus jelszót kérjük, hogy a belépést követően azonnal változtassa meg.

  Figyelemmel arra, hogy SMS formában több fajta jelszót küldünk a rendszer használatához, kérjük az alábbiak figyelembevételét:

  Jelszó fajtájaFelhasználási mód
  Statikus jelszó első belépéshezA jelszó a szerződéskötést követően, vagy elfelejtett jelszó esetén az Ügyfél kérésére kerül megküldésre. A jelszót az első belépést követően azonnal szükséges megváltoztatni.
  Hitelesítő jelszó belépéshez2020. április 07-től bevezetésre kerülő egyszer alkalmazandó jelszó, SMS-ben megküldésre kerülő, amelyet a rendszerbe történő belépéskor kell alkalmazni.
  Megbízás hitelesítő jelszóAz EQUILOR DIRECT-ben adható megbízások aláírásához alkalmazandó egyszer alkalmazható jelszó. A jelszót az ügyfél a megbízás megadásakor, annak aláírásához igényeli.

  Fentiekben foglalt tájékoztatás kizárólag az EQUILOR DIRECT számlainformációs rendszerre vonatkozik.

  Az EQUILOR TRADER online KERESKEDÉSI PLATFORM, mint teljesen eltérő alkalmazás használatát jelen tájékoztatás nem érinti.

  A tájékoztatóban foglalt kérdésekkel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk és üzletkötő munkatársaink állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, azok mellékleteinek és díjtételeinek MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.12.05.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az EQUILOR Zrt. az alábbiak szerint módosítja üzletszabályzatát, annak egyes mellékleteit és díjtételeit.

  Üzletszabályzat módosítása

  Üzletszabályzatunk aktuális módosításai jellemzően a befektetési tanácsadás tevékenység szabályait, feltételeit, valamint az előzetes tájékozódás keretében elvégzendő alkalmassági tesztek végrehajtásának szabályait érintik, amely magába foglalja a jelenleg alkalmazott alkalmassági és megfelelőségi tesztek módosítását is.

  A módosított üzletszabályzat 2020. január 02. napjával lép hatályba, azzal, hogy Társaságunk az új teszteket 2020. január 14. napjától alkalmazza.

  Díjtételek módosítása

  A Díjtételek módosítása a befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó díjakat érintette.

  A módosított Díjtétel 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Panaszkezelési eljárásrend

  A Panaszkezelés eljárásrendjének módosítása jellemzően a személyes panaszkezelés helyszínének módosítását érintette, amely keretében, a korábbi tájékoztatásokkal összhangban feltüntetésre került az EQUILOR új székhelye, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

  A módosított Panaszkezelési eljárásrend 2019. december 11. napjától lép hatályba.

  Legjobb végrehajtási politika

  A Legjobb végrehajtási politika módosítására annak rendszeres felülvizsgálata révén került sor és jellemzően az egyes végrehajtási helyszínek rangsorolását, részletezését, értékelését érintette.

  A módosított Legjobb végrehajtási politika 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

  Panaszkezelési eljárásrend

  Végrehajtási politika

 • TÁJÉKOZTATÓ - AZ EQUILOR ZRT. ÜGYFÉLFORGALMI IRODÁJA HELYSZÍNÉNEK, ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSa, személyes ügyintézés korlátozása 2019. november 15-én

  2019.11.12.

  Korábbi tájékoztatásunkhoz kapcsolódva az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2019. november 18. napjától módosul a személyes ügyintézés helyszíne, amely időponttól ügyfeleink személyes ügyintézéshez az EQUILOR új székhelyén, a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatt, a Mozium Irodaházban található ügyfélforgalmi irodánkat használhatják.
  Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2019. november 15-én, pénteken az ügyfélszolgálati iroda áthelyezése miatt nem nyílik lehetőség személyes ügyintézésére.
  Fontos, hogy a személyes ügyintézés korlátozása alapvetően nem érinti a telefonos, elektronikus, online megbízások végrehajtását, illetőleg az ilyen típusú ügyintézést, mindazonáltal a telefonközpont átállítása miatt 2019. november 15. 19 óra 30 perctől 2019. november 18. 6 óra 00 percig Társaságunk vezetékes hívószámai nem lesznek elérhetők.
  A 2019. november 15-i kereskedési napon 19 óra 30 perctől az amerikai piacokra vonatkozó ügyleti megbízások a +36-30-228-0129-es rögzített mobilszámon adhatók meg.
  A fent jelzettek nem érintik továbbá az ELMÜ és ÉMÁSZ nyilvános ajánlattétellel kapcsolatos ügyintézést sem, amelyre a korábban jelzetteknek megfelelően a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatt nyílik lehetőség.
  Fontos, hogy 2019. november 18. napjától, ill. a személyes ügyintézés korlátozása miatt 2019. november 15. napjától a személyes ügyintézés lehetősége a Szépvölgyi Irodaparkban, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, III. em. alatti címen megszűnik.
  Egyéb elérhetőségeinkben, így például telefon, telefax, e-mail, illetve az ügyfélforgalmi rendben nem történik változás.
  Az Üzletszabályzat és Díjtételek módosítása az EQUILOR ügyfélforgalmi irodájának és székhelyének módosításához kapcsolódik, amely rögzítésre került a dokumentumokban. A Díjtételek módosítása magába foglalja továbbá a befektetési jegyek forgalmazási kondícióinak aktualizálását, amely keretében a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek törlésre kerültek a forgalmazott alapok listájából, figyelemmel arra, hogy az EQUILOR ezen alapokat a jövőben nem forgalmazza.

 • ÚJRAAZONOSÍTÁS 2019. – MÓDOSULT A HATÁRIDŐ

  2019.06.26.

  A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79. §-a szerinti tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételére és adategyeztetésre vonatkozó intézkedések határidejét a 2019. június 25. napján hatályba lépett 2019. évi XLIX. törvény módosította, a nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség új határideje 2019. október 31. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019. október 1. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak. A törvénymódosítás miatt az EQUILOR megfelelően módosította az alábbi tájékoztatókat, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  A módosított tájékoztatók alábbi linkeken érhetők el:

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSRENDJÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL

  2019.06.18.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2019. június 27. napján hatálybalépő módosításairól.
  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat
  A panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

 • Újraazonosítás 2019.

  Az EQUILOR az alábbiak szerint tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, új Pmt. által meghatározott egyes kötelezettségekkel kapcsolatban az ügyfeleket érintő intézkedésekről.
  Az új Pmt. által előírt intézkedések kizárólag a 2017. június 26. napját megelőzően - az új Pmt. hatálybalépését megelőzően - számlát nyitó, természetes személy és jogi személy ügyfelekre vonatkoznak. Nem vonatkozik továbbá az állomány-átruházásban átvett ügyfelek számláira, illetőleg azon ügyfelekre, amelyek 2017. június 26-át követően már részt vettek az ismételt azonosításban.
  Az új Pmt. alapján az érintett ügyfelek számára ismételt tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozattételi és adategyeztetési kötelezettség került előírásra.
  Az intézkedések megtételének határideje 2019. június 26. A határidő elmulasztása esetén az EQUILOR többi más szolgáltatóhoz hasonlóan a jogszabály értelmében köteles megtagadni az ügyfél ügyleti megbízásait, és zárolni az érintett ügyfelek számláit. Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.06.20. napjáig tegyenek eleget a tájékoztatókban foglaltaknak.
  Részletes információkat alábbi tájékoztatókban foglaltuk össze, kérjük az ügyintézés megkezdése előtt a tájékoztatók figyelmes átolvasását.

  Tájékoztatók

 • A BSZT. 123/A.§-A szerinti közzététel

  2019.04.11.

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-B-18/2019. számú határozatának rendelkező részét.

 • Tájékoztató az equilor Zrt. üzletszabályzatának és adatvédelmi tájékoztatójának módosításáról

  2018.05.25.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. június 04. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. Üzletszabályzata és Adatvédelmi tájékoztatója.

  Üzletszabályzat

  A módosítások az EQUILOR által az ügyfél részére küldött postai értesítésekkel kapcsolatos szabályokat érintik, azaz az Üzletszabályzat 7. Értesítés, kézbesítés pontját. A módosítás alapján az EQUILOR felfüggesztheti az Ügyfél postai úton történő értesítését az üzleti és értékpapírtitok védelme érdekében azon esetekben, amikor az Ügyfél számára feladott postai küldemény kézbesítése az üzletszabályzatban meghatározott okok miatt ellehetetlenül. A módosított, 2018. június 04. napján hatálybalépő Üzletszabályzat alábbi linken érhető el.

  Üzletszabályzat

  Adatvédelmi tájékoztató

  2018. május 25. napjával hatályba lép az Európai Unió új adatvédelmi jogszabálya, az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”). A GDPR célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak felhasználása felett. Figyelemmel az új szabályozásra Társaságunk a mai nappal új adatvédelmi tájékoztatót vezetett be. Az adatvédelmi tájékoztató alábbi linken tekinthető meg.

  Adatvédelmi tájékoztató

 • Tájékoztató az equilor összeférhetetlenségi politikájának módosításáról

  2018.04.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2018. április 25. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint. A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

 • Tájékoztató - MIFID II, jelentős változások

  2017.12.15.

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a Társaságunktól igénybevett befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokat érintő, 2018 januárjától hatálybalépő jogszabályi változásokról.

  A MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek jelentős változásokat eredményeznek a hazai szabályozói környezetben, amely jelentős hatással van a szolgáltatók és ügyfelek közötti üzleti kapcsolatra.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el alábbi tájékoztatónkat.

  Annak érdekében, hogy 2018. január 3-tól változatlan színvonalon biztosíthassuk Önnek szolgáltatásainkat több kérdésben szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet az alábbi nyilatkozat kitöltésével, aláírásával tehet meg.

  Kérjük, hogy a nyilatkozatot haladéktalanul, de legkésőbb 2018. január 3-ig szíveskedjen az EQUILOR részére postán, vagy személyesen (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C), faxon (06-1-430-3981), illetve szkennelve az info@www.equilor.hu e-mail címre eljuttatni. 2017. december 20-tól a nyilatkozat elektronikusan megtehető az EQUILOR Direct rendszeren keresztül.

 • Tájékoztató – Pláninvest Bróker Zrt. Equilor Zrt. állomány-átruházás

  2017.11.30.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékozatja tisztelt érintett ügyfeleit, hogy a Pláninvest Bróker Zrt. és EQUILOR Zrt. között 2017.05.24. napján létrejött, 2017.08.01. és 2017.08.29. napján módosított a Felügyelet H-EN-III-297/2017. számú, 2017. augusztus 31. napján kelt határozatával engedélyezett állomány-átruházási megállapodás alapján, az ügyfelek előzetes értesítésével összhangban az állományok EQUILOR részére történő átadására 2017. november 28-29. napján sor került. A Pláninvest Zrt. által meghatározott ügyfelek számára az EQULOR az ügyfél- és értékpapírszámlákat megnyitotta és az ügyfelek részére átadott eszközöket az EQUILOR a számlákon jóváírta.

 • MIFID II és Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) Kapcsolatos tájékoztatás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában műküdő ügyfelek részére

  2017.10.19.

  Az Európai Bizottság által kidolgozott MiFID I uniós irányelvet 2014 júniusában váltotta fel az új, MiFID II irányelv és a kapcsolódó rendelet (MiFIR). Az új szabályozás jelentősen módosítja a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások nyújtásának, ill. igénybevételének szabályait és célul tűzte ki a befektető-védelmi szabályok további erősítését, ill. a szolgáltatók működésére vonatkozó transzparencia követelmények fokozását. Fentiek mellett módosult a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) is. Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a fentiekben jelzett jogszabályok által meghatározott, ügyfeleket érintő változásokról, ill. az ügyfelek részéről szükségessé váló intézkedésekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaznak, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

 • Értesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról

  2016.01.04.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása következtében 2015.12.31. napjától nem nyílik lehetőség a pénzátutalási, pénzátvezetési megbízást adó ügyfél személyétől eltérő személy nevére szóló számlára történő pénzátutalási, pénzátvezetési megbízások végrehajtására.

  A fentiek szerint 2015.12.31. napjától a számla felett rendelkezni jogosult az EQUILOR-nál vezetett ügyfélszámlájáról törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló más ügyfélszámlára vagy a számlatulajdonos nevére szóló, hitelintézetnél vezetett fizetési számlára kezdeményezhet pénzátutalást, átvezetést. Tájékoztatjuk, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek nem megfelelő átutalásokat Társaságunk visszautasítja.

 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2015. november 10. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • Értesítés allianz pénzpiaci nyilvánosan nyíltvégű befektetési alap Equilor Zrt. általi forgalmazásának megszűnéséről

  2015.06.02.

  Az EQUILOR Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52..; Cg.: 01-10-045969) valamint az EQUILOR Befektetési Zrt. közötti megállapodás értelmében az Allianz Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, alábbiakban jelzett befektetési jegyek forgalmazása, a befektetési jegyek kezelési szabályzata módosításának Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 5 munkanap elteltével Társaságunknál megszűnik. Ezen időponttól kezdődően az EQUILOR Zrt. nem vesz részt a befektetési jegyek forgalmazásában, azaz ügyfeleinknek nem nyílik lehetősége az alábbi befektetési jegyek vételére és visszaváltására az EQUILOR Zrt. igénybevételével.Allianz Pénzpiaci Nyilvánosan Nyíltvégű Befektetési Alap A fentiekben jelzett befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos további kérdések tekintetében kérjük, hogy tájékozódjanak az Allianz Alapkezelő Zrt. honlapján (https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/).

 • Fontos tájékoztató - ügyletkötési korlátozás

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE és az azt módosító 960/2014/EU Tanácsi RENDELET alapján Oroszországgal szemben alkalmazandó szankcióinak befektetési szolgáltatásokat érintő ügyletkötést korlátozó intézkedéseiről. Jelen tájékoztatóban foglaltak hatályon kívül helyezik az EQUILOR korábbi, 2014. augusztus 1-jei tájékoztatóját.

  Tilalommal érintett eszközök, ügyletek köre a Rendelet és módosításának 5. cikke alapján:

  (1) Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy
  b)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  c)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (2) Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

  a)túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;
  b)a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;
  c)olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy
  d)olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

  (3) Tilos 2014. szeptember 12. után akár közvetlenül, akár közvetve az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, III. számú melléklet szerinti szervezetek:

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, V. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. OPK OBORONPROM
  2. United Aircraft Corporation
  3. URALVAGONZAVOD

  A Rendelet és módosításának 5. cikke alapján érintett, VI. számú melléklet szerinti szervezetek:

  1. ROSNEFT
  2. TRANSNEFT
  3. Gazprom NEFT

  A Rendelet és módosításának teljes terjedelemben alábbi linken érhető el:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_229_R_0001&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1410507823908&uri=OJ:JOL_2014_271_R_0002
  A hatáskörrel rendelkező magyar hatóságokról szóló információk:
  http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
  Fentiek szerint az EQUILOR Zrt. 2014. szeptember 15. napjától a Rendelet hatálya alá tartozó pénzügyi eszközöket érintő, a rendelet hatálya alá tartozó ügyletek végrehajtását megtagadja.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok