Ügylet és szerződéskötést megelőző tájékoztatás - MiFID

Általános információk az EQUILOR Befektetési Zrt.-ről

EQUILOR Befektetési Zrt., H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124,
Tel: +36 1 430 3980; Fax: +36 1 430 3981; E-mail: equilor@equilor.hu; www.equilor.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-041431
Adószám: 10379925-2-41
BIC kód: EQIEHUH1XXX
LEI kód: 529900T1LKV7RHL9PV68
GIIN: FJBCDF.99999.SL.348

Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel történő kapcsolattartás során alkalmazható nyelvek

Magyar

Az EQUILOR Befektetési Zrt. és ügyfelei közötti kapcsolattartás módjai, eszközei, a megbízások küldésének fogadásának módja, eszközei

Az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzatában foglaltak szerint.

EQUILOR Befektetési Zrt. befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásainak végzésére jogosító felügyeleti engedélyek száma, és a felügyeletet ellátó szervre vonatkozó adatok

Felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Központi telefon: +36 1 489 9100, Központi fax: +36 1 489 9102
Webcím: https://www.mnb.hu/web/felugyelet
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Telefon: + 36 80 203 776
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Webcím: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
Az MNB online alkalmazásai: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-navigator-alkalmazasok
Az EQUILOR Zrt. tevékenységi engedélyeinek száma:

 • ÁPTF 73.051/1998. számú, 1998. november 09-én kelt határozata,
 • PSZÁF III./73.051-6/2002. számú, 2002. december 18-án kelt határozata alapján az Rt. befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése
 • PSZÁF E-III/139/2006. számú, 2006. február 27-én kelt határozata alapján árutőzsdei szolgáltatások nyújtására,
 • PSZÁF 2607/1999. számú, 1999. december 31-én kelt határozata alapján önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelése,
 • PSZÁF E-III-102/2005. számú, 2005. február 02-án kelt határozata alapján ügyfélszámla vezetésével kapcsolatos korlátozott pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult.
 • PSZÁF EN-III-57/2010. számú, 2010. július 15. napján kelt határozata alapján a 2007. évi CXXXVIII. tv (Bszt.) 5. §(1) f) pontja szerinti - pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kütelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult.
 • PSZÁF EN-III-1043/2011. számú, 2011. szeptember 26. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő kereskedés szolgáltatás nyújtására jogosult.

Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint kiegészítő szolgáltatási tevékenységek nyújtására jogosult.

Portfólió-, vagyonkezelési szolgáltatásra vonatkozó tájékoztató

A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:

2010.07.26-tól hatályos, portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás lakossági partner-besorolású ügyfelek részére

Portfóliókezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatás lakossági partner-besorolású ügyfelek részére

EQUILOR Befektetési Zrt. hatályos üzletszabályzata

Hatályos üzletszabályzat

Az EQUILOR Zrt. működésének és tevékenységeinek főbb szabályai

A befektetési vállalkozások és működésük elsődleges szabályait az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/39/EK IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (MiFID)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/65/EU IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MiFID 2)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 600/2014/EU RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (MiFIR)
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről
 • A BIZOTTSÁG 1287/2006/EK RENDELETE a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartásvezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 596/2014/EU RENDELETE a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (MAR)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/57/EU IRÁNYELVE a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (MAD)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2012/EU RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómia rendelet)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1286/2014/EU RENDELETE a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (PRIIPS)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/828 IRÁNYELVE - a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról (SRD II)
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE - a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről (SFDR)
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1253 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE - az (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a fenntarthatósági tényezőknek, kockázatoknak és preferenciáknak a befektetési vállalkozásokra vonatkozó bizonyos szervezeti követelményekbe és működési feltételekbe történő integrálása tekintetében történő módosításáról
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1269 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE - az (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelvnek a fenntarthatósági tényezőknek a termékirányítási kötelezettségekbe való integrálása tekintetében történő módosításáról
 • évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.)
 • évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (MNB tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (Pmt.)
Az EQUILOR Befektetési Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő szolgáltatásról szóló jelentések

Az EQUILOR Zrt. az ügyletek végrehajtásáról a jogszabályi kötelezettségeket figyelembe véve az üzletszabályzatban, valamint az ügyféllel kötött szerződésekben rögzített rendszerességgel (megbízások teljesítését követően a megbízást követő banki napon, számlakivonatok havi vagy negyedéves, portfóliókezelési szolgáltatás esetében havi vagy negyedéves rendszerességgel) és módon készít jelentéseket, visszaigazolásokat ügyfelei részére.

Az ügyfelek pénzügyi eszközeinek megóvását biztosító intézkedésekről, befektetővédelmi rendszerekrőlAz Equilor Befektetési Zrt. a Befektetővédelmi Alap tagja.
A Befektető-védelmi Alap önálló jogi személy, amely a törvény rendelkezései, valamint saját szabályzatai alapján, tagjai díjbefizetései és egyéb bevételei felhasználásával korlátozott vagyoni biztosítást nyújt abban az esetben, ha valamely tagja a meghatározott ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kiadni, vagyis a letétek kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
A BEVA által nyújtott biztosítás a bizományosi, kereskedelmi, portfoliókezelési, értékpapír letéti őrzési, illetve letétkezelési, ügyfélszámla vezetési és értékpapír-számlavezetési tevékenység körében megkötött szerződésekre terjed ki.
A Befektetővédelmi Alap által egy befektető részére fizethető kártalanítás összege 2016. január 1. napjától 100.000 euróra növekedett.
A kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, az egymillió forint feletti részre pedig a követelés kilencven százaléka fizethető ki a befektető részére kártalanításként. A jogszabály módosítás révén a Befektetővédelmi Álap által vállalt kártalanítási összeg megegyezik a bankbetétek biztosítását végző Országos Betétbiztosítási Alap által garantált kártalanítási összeggel.
Részletesebb információk elérhetők az Equilor Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Befektetővédelmi szabályok pontjában, ill. a Befektetővédelmi Alap honlapján (www.bva.hu).
Tájékoztató a leendő Ügyfelek tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az Ügyfelek pénzügyi eszközeinek kezeléséről befektetővédelmi szabályok
Tájékoztató a leendő Ügyfelek tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz kezelésének szabályairól, és az EMIR 39. cikke szerinti tájékoztató az ügyféleszközök egyéni, ill. gyűjtőszámlán történő nyilvántartási módjairólA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
EMIR 39. cikke szerinti tájékoztató
Tájékoztató a Magyar Nemzeti Bank online, ügyfél- és értékpapírszámla lekérdező rendszerének használatához

Tájékoztató az MNB honlap, belépési azonosító és jelszavak használatához

Figyelemfelhívás az MNB honlap biztonságos használatához

Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. összeférhetetlenségi politikájáról

A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel kapcsolatban álló ügynökökre vonatkozó információk

Az EQUILOR Befektetési Zrt.-vel kapcsolatban álló ügynökök:

Ügynök megnevezéseÜgynöki együttműködés típusa
Arian Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 6726 Szeged, Jankovich utca 14. 2. em. 5., cégjegyzékszáma: 06-09-027097, adószáma: 27177316-1-06)A
BeKonet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8228 Lovas, Balatoni út 15.; cégj. szám: 19-09-517323 adószám: 24999612-1-19)B

BeKonet által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • VIBOND-Z Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 7146 Várdomb, Hegyalja utca 5., cégjegyzékszám: 17-09-012933, adószám: 27420827-1-17)
A

BeKonet által igénybevett, "B" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • COCOMP Bt. (2615 Csővár, Madách utca 1.; cg.: 13-06-066513; adószám: 28234104-1-13)
 • EQ Finance Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8960 Lenti, Iskola u. 5/D, cégjegyzékszám: 20-09-063678; adószám: 11533786-1-20)
 • Serfőzőné Tóth Mária EV (2011 Budakalász, Márton Áron utca 18. ; cg.: 51253804; adószám: 68118152-1-33)
 • Leone Gruppo Kft. (1141 Budapest, Szugló utca 82.; cégj. szám: 01-09-345601; adószám: 27029237-2-42)
 • NYNFUS Kft.(9400 Sopron, Mikoviny utca 72. 1. em. 3., cg.: 08-09-020053; adószám: 22717807-1-08)
B

DRE Investment Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 47., cégjegyzékszám: 01-09-415945; adószám: 32282461-1-43)

EAST INVESTMENT GROUP Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 24-26. fszt. 2.; cégj. szám: 15-09-080728; adószám: 24358802-1-15)B

Federal Credit Union Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. II. em. B02007.; cégj. szám: 01-10-140338; adószám: 22966757-2-41)

Ügynök által igénybevett, eljárásra jogosult további közvetítők:

 • Bokros Máté Levente EV (1101 Budapest, Üllői út 120-122 4.ép. 1.lcsh. 2.em. 9.a.; nyilvántartási szám: 20567514; adószám: 60375744-1-42)
B

EQUILOR Wealth Office Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszám: 01-09-402702; adószám: 32014899-2-41)

Az Ügynök és az Equilor Befektetési Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó ügyféltájékoztató, közös hirdetmény az alábbi linken érhető el: hirdetmény

C

EVEREST Pénzügyi Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Csengőbojt utca 2. A. lház. 3. em. 29. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-416631; adószám: 32295470-1-41)

A

EVEREST Pénzügyi Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • Arató Dennis e.v. (székhely: 7711 Bár, Szőlőhegy 417., nyilvántartási száma: 59079695; adószám: 49373046-1-22)
 • Dobák László e.v. (székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 85. B. ép. fsz. 1., nyilvántartási száma: 58196900; adószám: 42978901-1-41)
 • Életszerelde Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Késmárki utca 30., nyilvántartási száma: 07-09-031956; adószám: 29147669-1-07)
 • Fejesné Ács Erika e.v. (székhely: 8152 Kőszárhegy, Táncsics Mihály utca 14., nyilvántartási száma: 15339677; adószám: 65383227-1-27)
 • JANTE Pénzügyi Tanácsadó és Oktató Betéti Társaság (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 53., cégjegyzékszám: 07-06-007292; adószám: 22083670-1-07)
 • Maczkó Bernadett e.v. (székhely: 1142 Budapest, Laky Adolf u. 52-54. 1. em. 5., nyilvántartási száma: 58621608; adószám: 48314631-1-42)
 • PANNON DATA CENTER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9721 Gencsapáti, Deák Ferenc utca 65. A. ép., cégjegyzékszáma: 18-09-111107; adószám: 23956232-1-18)
 • QUANTUS PREMIUM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8072 Söréd, Petőfi utca 26., cégjegyzékszám: 07-09-023646; adószám: 24301109-1-07)
 • Rakkel InnovArt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1237 Budapest, Dinnyehegyi út 28. 1. em. 1. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-428499; adószám: 32520954-1-43)
 • Rose Consultant Ideas Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6728 Szeged, Alkotmány utca 84/2., cégjegyzékszáma: 06-09-028588; adószám: 32209569-1-06)
 • Szőke Róbert e.v. (székhely: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 10. 3. em. 1., nyilvántartási száma: 12600418; adószám: 64987158-1-27)
 • White Credit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3524 Miskolc, Adler Károly utca 8., cégjegyzékszám: 05-09-034425; adószám: 29319321-1-05)
A

ingatlan.com Zártkörűen Működő Részvénytársaság(székhely: 1024 Budapest, Fény utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-045793; adószám: 14085622-2-41)

A
Maximumon Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2067 Szárliget, Baross Gábor utca 29.; cégjegyzékszám: 11-09-028832; adószám: 29266560-2-11)A

Maximumon Korlátolt Felelősségű Társaság által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • JankiTeam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2371 Dabas, Zengő utca 3.; cégjegyzékszám: 13-09-213406; adószám: 29278437-2-13)
 • MEDIFLOR SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1025 Budapest, Verecke út 40-42.; cégjegyzékszám: 01-09-075472; adószám: 10523461-1-41)
 • 2Gfor4C Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1223 Budapest, Szent István utca 25.; cégjegyzékszám: 01-09-985844; adószám: 23944396-2-43)
 • Panta Norbert e.v. (székhely: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 86., nyilvántartási szám: 13682572; adószám: 65156597-1-37)
 • Tar Miklós Dénes e.v. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 6. 2 em. 11., nyilvántartási szám: 5055512; adószám: 61110988-1-35)
A
MENEDZSMENT FÓRUM INFORMATIKAI Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1011 Budapest, Jégverem utca 6. 2. em. 1. C.; cégj. szám: 01-09-689395 adószám: 12500442-2-41)A
MFC Equity Tőkepiaci Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1138 Budapest, Turóc utca 1. 6. em. 1. C.; cégj. szám: 01-09-375472 adószám: 28823137-2-41)A

MM Futures Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 2162 Őrbottyán, Mester utca 3. C.; cégj. szám: 13-09-208696 adószám: 28829504-2-13)

Az Ügynök és az Equilor Befektetési Zrt. közötti együttműködésre vonatkozó ügyféltájékoztató, közös hirdetmény az alábbi linken érhető el: hirdetmény

C

Monza Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B, cégjegyzékszám: 07-10-001624; adószám: 32279696-1-07)

A
Portfolio Manager Befektetési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.; cégj. szám: 01-09-206820 adószám: 25296228-2-41)
A
Ráth Laura EV. (székhely: 2100 Gödöllő, Kikerics u. 4., nyilvántartási szám: 54916366, adószám: 56281811-1-33)A

Ráth Laura E.V. által igénybevett, "A" típusú eljárásra jogosult további közvetítők:

 • Filipov-Gyenis Erika e.v. (székhely: 1135 Budapest, Jász u. 80. 4. em. 4., nyilvántartási szám: 56461288; adószám: 57801010-1-41)
 • Princz Nóra e.v. (székhely: 2600 Vác, Vág u. 29. 1. a., nyilvántartási szám: 50994584; adószám: 67951532133)
A
STF-BRÓKER Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 2085 Pilisvörösvár, Régitemető utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-115882, adószám: 14089949-2-13)A
 • A Társaságunkkal együttműködő ügynökök Magyarországon kerültek nyilvántartásba vételre, és nem jogosultak az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei pénzének, vagy egyéb eszközeinek kezelésére, az Equilor Befektetési Zrt. kockázatára történő önálló kötelezettségvállalásra.
 • A Társaságunkkal együttműködő ügynökök ügyfél pénzét egyéb befektetési eszközeit az Ügynöki jogviszony keretében nem kezelhetik, annak átvételére kezelésére nem jogosultak,
 • Az ügynök és képviselője nem jogosult továbbá az Equilor Befektetési Zrt. nevében semminemű kötelezettségvállalásra.
 • Az ügynök és képviselője az ügyféltől pénzt, értékpapírt nem vehet át, nem fogadhat be semmilyen megbízást az ügyfelek számla feletti rendelkezései körében, erre vonatkozó meghatalmazást az ügyféltől nem fogadhat el.
 • Az Equilor Befektetési Zrt. és az ügyfél között fennálló jogviszonyban kizárólag az Equilor Befektetési Zrt. által kibocsátott - az Equilor Befektetési Zrt. feljogosított alkalmazottai által hitelesített - dokumentumok, értesítők, visszaigazolások minősülnek hivatalosnak, minősülnek hivatalos közlésnek.
 • Az Equilor Befektetési Zrt. kizár minden az ügyfél által véletlenül vagy szándékosan nem a valóságnak megfelelő pl. értesítési cím - adatokból, elhallgatott tényekből származó kártérítést.
 • Az Equilor Befektetési Zrt. kizárja a nem igazolható, szabálytalan ügyfélrendelkezésekből, megbízásból, azok végrehajtásának elmaradásából eredő felelősségét.
 • Az "A" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője szerződéskötési folyamathoz kapcsolódó feladatokat (így pl.: ügyfél-azonosítás, előzetes tájékozódási kötelezettséghez kapcsolódó kérdőívek, tájékoztatás) nem láthat el és az Ügyfelektől egyedi ügyletekre vonatkozó megbízásokat nem vehet fel.
 • Szerződéskötési folyamathoz kapcsolódó feladatokat (így pl.: ügyfél-azonosítás, előzetes tájékozódási kötelezettséghez kapcsolódó kérdőívek, tájékoztatás) kizárólag a fentiekben meghatározott, "B" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője láthat el.
 • Az Ügyfelektől egyedi ügyletekre vonatkozó megbízásokat kizárólag a fentiekben meghatározott, "C" típusú ügynöki együttműködéssel rendelkező ügynök és képviselője vehet fel és továbbíthat az EQUILOR részére.
 • Az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszok és kérdések tekintetében kizárólag az Equilor Befektetési Zrt. rendelkezik illetékességgel. A bejelentések ügyfélforgalmi időben, személyesen a Társaság székhelyén az ügyfélszolgálati munkatársaknál, ill. telefonon keresztül a +36 1 430 3980-as telefonszámon tehetők meg.
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. végrehajtási politikájáról

A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról
A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/576 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE szerinti közzététel - végrehajtási helyszínek rangsora
A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Kiegészítő tájékoztatás végrehajtási politikához

1287/2006/EK rend. 27. cikke szerinti közzétételA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Közzététel
575/2013/EU rendelet szerinti éves kockázatkezelői közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2024. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2023. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2022. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2021. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2020. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2019. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Az Equilor Befektetési Zrt. 2018. évi Kockázatkezelői Közzététele:
Közzététel

Tájékoztató a különböző pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tudnivalókról, Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumok (KID)

A dokumentumok megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

ESMA Befektetési útmutató

Tájékoztató a magas tőkeáttételes kereskedés kockázatairól

Az EQUILOR által forgalmazott egyes pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

Befektetési alapokra vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok elérhetőségei

A HOLD Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapokra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok

A Budapesti Értéktőzsdén elérhető pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

Az EQUILOR TRADER online kereskedési rendszeren keresztül elérhető pénzügyi eszközökre vonatkozó Kiemelt Információt Tartalmazó Dokumentumok

MBH Bank, mint végrehajtási helyszínen keresztül elérhető termékek Kiemelt Információit Tartalmazó Dokumentumok

Erste Bank Zrt., mint végrehajtási helyszínen keresztül elérhető termékek Kiemelt Információit Tartalmazó Dokumentumok

Az EQUILOR által forgalmazott pénzügyi eszközök termék-irányítási jellemzői

Hirdetmény a befektetési tanácsadás keretében ajánlható pénzügyi eszközökről, a kiválasztási folyamatról és az EQUILOR kibocsátókhoz, szolgáltatókhoz fűződő kapcsolatáról

Hirdetmény a Magyar Állampapírok visszaváltási kondícióiról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 rendelete szerinti közzétételKözzététel
Fenntarthatósági preferenciák, ESGTájékoztató a fenntarthatósági preferenciák, ESG szempontok szolgáltatásnyújtás során történő alkalmazásáról
A Magyar Nemzeti Bank H-FH-III-5/2019. számú határozata szerinti tájékoztatóTájékoztatás a CFD termékekkel kapcsolatos termékintervenciós intézkedésekről
Tájékoztató a szerződésekben foglalt ügyletekkel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az ügyletet érintő nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatátA dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról
Az aktuális megbízások szempontjából releváns pénzügyi eszközök piaci helyzete tekintetében minden esetben érdeklődjön üzletkötőjétől, illetve szabályozott piacokra bevezetett termékek tekintetében információkhoz juthat az adott tőzsde honlapján. A főbb tőzsdék honlapjainak címeit honlapunkon az alábbi linkre kattintva találják meg.
Az Equilor Befektetési Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége szempontjából releváns tőzsdék
Tájékoztató befektetési ügyletek kockázatairól
Tájékoztató a szerződéskötéshez, valamint a keretszerződések létrehozatala esetében - az egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely az ügyfelet terheli, valamint harmadik felektől érkező kifizetések felhasználásáról, a szolgáltatások

A számlavezetési szolgáltatáshoz és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjtételeit, valamint a különböző ügyletek során számlázasra kerülő jutalékokat díjakat az Equilor Befektetési Zrt. kondíciós listája tartalmazza.
Aktuális kondíciós listánk megtekintéséhez kérjük, kattintson alábbi linkre:
Kondíciós lista
Általános előzetes (ex ante) költségtájékoztató
Előzetes (ex ante) költségtájékoztató - pénzügyi eszközönként
Befektetési alapok előzetes (ex ante) költségtájékoztató
Hirdetmény a speciális kibocsátású pénzügyi eszközökről
Szolgáltatás minőségét javító intézkedések

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
Tájékoztató a letétképzési kötelezettség illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

Bizományosi megbízásokra vonatkozó hirdetmények, szabályok

A dokumentumok megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkekre:
Hirdetmény a telefonos megbízásokhoz alkalmazandó telefonszámokról
Hirdetmény a bizományosi megbízások kötelező tartalmi elemeiről

Tájékoztató a tartós befektetési és "NYESZ-R" számlán köthető ügyletekrőlA dokumentum(ok) megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi link(ek)re:
Hirdetmény a TBSZ szerződés keretében végrehajtható ügyletek, pénzügyi eszközök köréről
Hirdetmény a nyugdíj-előtakarékossági számlákon "NYESZ-R" végrehajtható ügyletek, jóváírható pénzügyi eszközök köréről
Adózási tájékoztatók

A dokumentum(ok) megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi link(ek)re:
Adózási tájékoztató

PanaszkezelésA Bsztv. 121. §-ban meghatározott panasz- és bejelentések tekintetében az Equilor Befektetési Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit a Társaság működésével, tevékenységével kapcsolatosan, lakossági ügyféltől származó panaszok, bejelentések hatékony, átlátható és gyors kezelésének módjáról. Kérjük, olvassa el a panaszkezelési szabályokra vonatkozó tájékoztatónkat.
A panaszok bejelentéséhez használandó formanyomtatvány alábbi linkre kattintva érhető el.
Nyomtatvány ügyfelek panaszainak bejelentéséhez és ügyintézéséhez
Adatvédelem

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.) megfelelően az alábbi linkre kattintva olvasható az EQUILOR előzetes adatvédelmi tájékoztatása.
Előzetes általános adatvédelmi tájékoztatás
Adatvédelmi tájékoztatás - marketingcélú megkeresések

Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésének érdekében tett intézkedésekről

A 2017. évi LIII. a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai alapján elvégzendő ügyfél-átvilágítási eljárásokról tájékoztatónak alábbi linkre történő kattintással érheti el.

Tájékoztató a dinamikus ügyfélátvilágítással kapcsolatos eljárásokról
Adategyeztetési nyilatkozat természetes személy
Adategyeztetési nyilatkozat jogi személy

Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus megakadályozásával kapcsolatos eljárásokról
Újraazonosítás 2019 - tényleges tulajdonosi nyilatkozat TERMÉSZETES személyeknek
Újraazonosítás 2019 - tényleges tulajdonosi nyilatkozat JOGI személyeknek

Ügyfélszámláról történő pénzátutalás, pénzátvezetés különös szabályaiÉrtesítés az ügyfélszámlákról történő pénzátutalásokat, átvezetéseket érintő szabályok változásáról 2015.12.31. napjától
Kiszervezési tevékenység keretében szolgáltatást nyújtók jegyzéke

A jegyzék megnyitásához kérjük, kattintson alábbi linkre:
Kiszervezési hirdetmény

Hatályon kívül helyezett hirdetmények, üzletszabályzatok, díjtételek alábbi linken érhetők el

Dokumentumarchívum

A 2007. évi CXXXVIII. tv. 123/A. § (6) bek. szerinti közzétételek

Közzétételek

A 2007. évi CXXXVIII. tv. 20/C. § (7) bek. szerinti közzétételek

Hirdetmény az Audit Bizottság feladatairól

Jogi nyilatkozat az EQUILOR által küldött hírlevelekhez, tájékoztatásokhoz, kiadványokhozJogi nyilatkozat
Az EQUILOR 2016/958 (EU) Rendelet szerinti közzététele

Hirdetmény a pénzügyi eszközökre, ill. azok piacaira vonatkozó, EQUILOR által kiadott információkról, kiadványokról

Online kereskedési rendszerekEQUILOR TRADER felhasználói kézikönyv
A Bszt. 12. § (12) bek. szerinti informatikai követelmények teljesítését igazoló tanúsítvány

HUNGUARD Tanúsítvány