Értékesítési felhívás

A GYÓGYSZÁLLÓ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSA­SÁG (székhelye: 7815 Harkány, Járó József utca 1., cégjegyzékszáma: 02-10-060098, adószáma: 11009917-2-02) mint kibocsátó a 2/2022. (09.28.) számú közgyűlési határozatával döntött a kibocsátó nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakításáról. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az átalakítás során érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba vette és az ezen részvények helyébe lépett 1837 db, egyenként 100 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényt (a továbbiakban: részvénycsomag) a KELER Központi Értéktár Zrt-nél vezetett értékpapír alszámláján nyilvántartja.

 

A részvénycsomag előzményét képező nyomdai részvények tulajdonosai kizárólag a részvénycso­magra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését megelőzően tulajdoni igényt érvényesíthetnek a részvénycsomagban lévő részvényekre. Ilyen jogszerű tulajdoni igény érvényesítés esetén az illető részvények az adásvételi szerződés megkötése előtt kikerülnek a részvénycsomagból és értelemsze­rűen a vételár alapjából is. A jelen felhívás szerinti részvénycsomag fogalom emiatt kisebb darab­számú részvényt is jelenthet. Az emiatt esetleg többletként mutatkozó vételárat a kibocsátó a nem nyertes ajánlattevőkre vonatkozó szabályok szerint visszautalja. A részvénycsomagban lévő részvé­nyeknek ezt a változási lehetőségét az ajánlattevő az ajánlat megtételével tudomásul veszi.

 

A kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12. § (1) bekezdésének eleget téve elhatá­rozta a részvénycsomag értékesítését és erről a jelen hirdetményt mint ajánlati felhívást jelenteti meg.

 

Az értékesítési eljárás során megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszáma: 01-10-041431, adószáma: 10379925-2-41).

 

A részvénycsomag vételára a névértékkel azonosan részvényenként 100 Ft, összesen 183 700 Ft (a továbbiakban: vételár).

 

A részvénycsomagot részvényenként 2 820 Ft, összesen 5 180 340 Ft pótbefizetési kötelezettség terheli, amely már esedékessé vált. A pótbefizetést nem teljesítő részvényessel szemben a kibocsátó az Alapszabály IX. fejezetében foglaltak szerint fog eljárni, az eljárás a részvényesi jogviszony megszűnésére vezethet. A pótbefizetési kötelezettség a vételáron felül értendő. Az ajánlattevők ajánlatuk megtétele során ezt a kötelezettséget vegyék figyelembe.

 

Vételi ajánlat kizárólag az egész részvénycsomagra egyben tehető, írásban, az alábbi elérési útvonalon letölthető részvény adásvételi szerződés tervezet teljes és feltétel nélküli elfogadásával és visszaküldésével:

 

https://zcms.hu/bookingthermalhotelharkanyeu/tartalmak/adasveteli-szerzodes.docx

 

Az ajánlattevő az adásvételi szerződés tervezetben töltse ki az ott kért adatait és a szerződéstervezet végén tüntesse fel az aláírásának (cégek esetén cégszerű aláírásának) helyét és idejét. Az ajánlattevő az adásvételi szerződés tervezetet teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában, két példányban nyújthatja be a kibocsátó székhelyén, postai úton vagy személyesen munkanapokon 10:00 – 14:00 óra között. Az itt leírt követelményeknek megfelelő adásvételi szerződés benyújtá­sának végső határideje 2023. június 6-án 14:00 óra (a továbbiakban: ajánlati határidő), tehát a dokumentumoknak akár személyes, akár postai kézbesítés útján az ajánlati határidőig be kell érkezni a kibocsátó székhelyére.

 

A vételi ajánlat kibocsátó felé való hatályosságának elengedhetetlen feltétele, hogy a vevő a vétel­árat átutalja a kibocsátónak a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507-00199334-00100000 számú pénzforgalmi számlájára, a közleményben feltüntetve a „Részvénycsomag vételár” rendelkezést, és a vételár ezen a pénzforgalmi számlán az ajánlati határidőben jóváírásra kerüljön. Más fizetési mód, így különösen engedményezés vagy beszámítás nem elfogadható.

 

A kibocsátó érdemi elbírálás nélkül elutasítja a bármilyen okból elkésett, hiányos vagy nem megfele­lő tartalmú vételi ajánlatokat, valamint azokat a vételi ajánlatokat, amelyekre vonatkozóan a vételár bármilyen okból is nem került jóváírásra a kibocsátó fentebb megjelölt pénzforgalmi számláján az ajánlati határidőben. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a vételár összegét a kibocsátó részére átutalással az ajánlati határidőben teljesítette, azonban a szerződéstervezet az ajánlati határidőn belül nem érkezik be a kibocsátó székhelyére, úgy az ajánlat érvénytelen és a kibocsátó az ajánlati határidőt követő három banki napon belül az átutalt vételárat az átutalónak az átutalás során megterhelt számú számlájára visszautalja.

 

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlati határidő lejártát követő 30 napig tart, kivéve ha a kibocsátó előbb értesíti az ajánlat elfogadásáról vagy bármilyen okból történő elutasításáról. A kibocsátó az ajánlatot az adásvételi szerződés tervezet aláírásával fogadja el.

 

Egynél több hatályos ajánlat esetén a kibocsátó az ajánlati határidő lejártát követő öt munkanapon belül az ajánlattevők által az adásvételi szerződés tervezetében megadott telefonszámon és email címen meghívja a hatályos ajánlatok megtevőit a 2023. június 20-án 10:00 órakor a kibocsátó szék­helyén megtartásra kerülő személyes ártárgyalásra. Az ártárgyaláson az ajánlattevő személyesen, illetve cégjegyzési joggal vagy egyéb, jogszerű meghatalmazással rendelkező képviselője útján vehet részt.

 

Az ártárgyaláson az ajánlattevők felváltva teszik meg árajánlataikat, minimum 10 000 Ft-os emelési lépcsővel. Az eredeti vételár ez esetben bánatpénznek minősül, amely a végső vételárba beszámít. A végső vételár bánatpénzen felüli részének átutalása a legmagasabb árat ajánló ajánlattevő megálla­pítása után azonnal esedékes. Ártárgyalás esetén az adásvételi szerződés a végső vételárnak a kibo­csátó pénzforgalmi számláján történő jóváírásával jön létre. A kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy ha az adásvételi szerződés a legmagasabb árat ajánló ajánlattevővel bármilyen okból nem jön létre, akkor a második legmagasabb árat ajánló ajánlattevővel köthesse meg az adásvételi szerződést.

 

A kibocsátó az ajánlati határidőt – ártárgyalás esetén az ártárgyalás lezárását – követő öt munkana­pon belül

-              emailben tájékoztatja az ajánlattevőket az ajánlattételi eljárás eredményéről,

-              visszautalja a vételárként fel nem használt összegeket,

-              a nyertes ajánlattevőnek megküldi a részvény adásvételi szerződés egy általa is aláírt példá­nyát.

 

Az adásvételi szerződés tárgyát képező részvénycsomagot a kibocsátó a szerződés aláírását követő 5 napon belül a nyertes ajánlattevő által megjelölt értékpapírszámlára transzferálja.

 

A kibocsátó legutóbbi éves beszámolója a https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap oldalról letölthető, továbbá az ezzel foglalkozó nyilvános adatbázisokban is elérhető.

 

A szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:98. § (2) bekezdése alapján kizárják a jelen szerződés feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadását. Továbbá a kibocsátó mostani vagy későbbi üzleti értékében vagy annak megítélésében bekövetkező változások kockáza­tát a szerződő felek maguk viselik, a részvénycsomag későbbi árfolyamváltozása nem ad alapot a szerződő feleknek a részvénycsomagra vonatkozó adásvételi szerződés megtámadására.

 

A kibocsátó és az Equilor Zrt. – a fogyasztónak minősülő vevők kivételével – a részvénycsomagra vonatkozó bárminemű kellék- és jogszavatosságát kizárja.

 

Budapest, 2023. május 22.

 

GYÓGYSZÁLLÓ SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG megbízása alapján

 

Equilor Befektetési Zrt.