Adózási tájékoztató

HAZAI ADÓZÁSI SZABÁLYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A tőkejövedelmek adózásával kapcsolatban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA törvény) hatálya alá tartozó ügyfelek részére.

A) Kamatjövedelem(SZJA törvény 65. §)

Kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiaci törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír után kifizetett (jóváírt) kamat és hozam, valamint fent nevezett értékpapírok beváltásakor, a visszaváltásakor, valamint az átruházásakor a magánszemélyt megillető bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész (kivéve a kollektív befektetési értékpapír OECD, vagy EU tagállam tőzsdéjén történő eladását).

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: az adót amennyiben az a kifizetőtől származik a kifizető (befektetési szolgáltató) állapítja meg és vonja le, a magánszemélynek azt az adóbevallásában nem kell szerepeltetnie (kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket).

B) Osztalékból származó jövedelem (SZJA törvény 66. §)

A magánszemély osztalékból, osztalékelőlegből származó bevételének egésze jövedelem.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: Az osztalékjövedelmet terhelő adót a kifizető - ideértve a belföldi illetőségű befektetési szolgáltatót is, ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá), - a kifizetés időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg.

Kifizető hiányában az adót a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani.

C) Árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja törvény 67.§)

Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Nem minősül árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az említett különbözetből az a rész, amelyet e törvény előírásai szerint más jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: A kifizető az árfolyamnyereségből származó bevételből a jövedelmet, a jövedelem jogcíme szerinti adót, adóelőleget a kifizetés időpontjában a rendelkezésére álló vagy általa megállapítható, illetőleg a magánszemély által igazolt szerzési érték - és járulékos költség-adatok figyelembevételével állapítja meg, és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, a magánszemély az Szja. törvény vonatkozó előírásai szerint az adót az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

EHO törvény 3.§

Az ellenőrzött tőkepiacon kívüli árfolyamnyereségből származó jövedelem után a belföldi magánszemélyt egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Adó mértéke: 14 %

Adóbevallás: A kifizetőnek kötelezettsége az EHO-t levonni. A kifizető az árfolyamnyereségből származó jövedelem után az EHO-t csak akkor nem vonhatja le a magánszemély ügyfelek részére történő kifizetéskor, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy a törvényben meghatározott kötelezettségek összege a tárgyévben elérte a 450.000 Ft-os határt.

D) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (SZJA törvény 67/A. §)

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minősülő - pénzügyi eszközre (ide nem értve a zárt körben kibocsátott értékpapírt), árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, bármely esetben akkor, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott - a szokásos piaci értéktől eltérő - ár alkalmazásával történik, és

a) amely a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,

b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek, amely állammal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és

 • ba) az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
 • bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a Felügyelet közötti információcsere, és
 • bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek) alapján az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésből származó jövedelmet kell megállapítani) együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelő, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: az adót a magánszemély az éves adóbevallásban vallja be, a befektetési szolgáltató által megállapított és az adóévet követő év február 15. napjáig kiadott adóigazolása alapján.

E) Tartós befektetésből származó jövedelem (SZJA törvény 67/B§)

A TBSZ számlán kötött ügyletek tekintetében tartós befektetési szerződés alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy) amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne, korlátlan számú megbízást (vételi, eladási stb.) adhat.

Tartós befektetési számla (TBSZ): olyan befektetési számla, amely futamidejének végéig történő fenntartása esetén a tőkejövedelmekre vonatkozó hatályos személyi jövedelemadó fizetés alól mentesül.

Feltételei:

 • egy befektetési szolgáltatónál egy adóéven belül egy számla nyitható,
 • minimum befizetés összege 25.000 Ft,
 • lekötési időtartama 5 év.

Tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül az SZJA. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg befektetési szolgáltatóval megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén, a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek - ide nem értve abból az árfolyamnyereségnek minősülő részt [67/A. § (9) bekezdés], de ideértve különösen a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek, külföldi fizetési eszköznek a lekötés megszűnésekor, megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét, valamint a szerződés megszűnése, megszakítása időpontjára megállapított betéti kamatkövetelést is - az említett rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része.

Adóbevallás: a személyi jövedelem adót, a magánszemély az éves adóbevallásban vallja be, a befektetési szolgáltató által megállapított, és az adóévet követő év január 31. napjáig kiadott adóigazolása alapján. 0 %-os adó esetén a jövedelmet nem kell bevallani.

Adókiegyenlítés: FONTOS! A Tartós Befektetetési Számlán realizált veszteségek nem állíthatók szembe más értékpapírszámlán elért nyereséggel, valamint a következő évre sem vihetőek át, tehát a számlán adókiegyenlítést nem lehet alkalmazni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az adózási tájékoztatók összeállítása során az EQUILOR nagy hangsúlyt fektet azok naprakészségének biztosítására, azonban a jogszabályváltozások folyamatos nyomonkövetése, átvezetése a dokumentumokon nem képezi az EQUILOR feladatkörét. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az Equilor Befektetési Zrt. fenntartja a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásnak, módosításnak jogát. Ezen tájékoztató ismerete nem mentesíti az adózót az alól, hogy az adótörvények mindenkori hatályos rendelkezéseiről elvárható módon maga is tájékozódjon, ill. szükség esetén adótanácsadó segítségét vegye igénybe.

A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak.

Az Equilor Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezések fentiektől eltérő értelmezéséből, vagy a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért. Az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó ügyfél felelőssége. A tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.

Nemzetközi ügyletek esetén vegye figyelembe, hogy az ügyletkötés helyén érvényes adójogszabályokat is, amelyek fentiekben meghatározottól eltérő adókötelezettséget eredményezhetnek.

Tartós befektetési, ill. nyugdíj-előtakarékossági számla nyitását megelőzően kérjük, hogy tekintse át a vonatkozó fogyasztóvédelmi tájékoztatókat és a számlanyitásra irányuló döntés során feltétlenül vegye figyelembe a számla fenntartási költségeit is.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató tartós befektetési számlát nyitó ügyfelek részére

Fogyasztóvédelmi tájékoztató nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitó ügyfelek részére

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési - céljainak és elvárásainak. Kérjük, hogy figyelmesen tekintse át az Equilor Befektetési Zrt. üzletszabályzatát, vonatkozó keretszerződéseit, ill. hirdetményeit, pénzügyi eszközöket bemutató tájékoztatóját. A tájékoztatóban foglaltakért az EQUILOR Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget.

NYESZ-R SZÁMLA

Minél előbb elkezd gondoskodni nyugdíjas éveiről, annál jobban függetlenítheti magát az állami nyugdíjrendszertől és teremthet biztos életszínvonalat, nyugodt éveket időskorára.

Az Equilor Befektetési Zrt. ügyfeleként Ön előtt is nyitott a lehetőség arra, hogy Nyugdíj-Előtakarékossági Számlát (NYESZ) használjon, amelynek segítségével nemcsak adókedvezményben részesülhet, de állami támogatáshoz is juthat.

Miért előnyös a NYESZ?

 • A nyugdíjas évekre tetszés szerinti összegeket tehetünk félre bármikor, bármilyen gyakorisággal. Nem kell tehát, hogy rendszeres legyen a befizetés.
 • A számlához kapcsolódó befektetési döntéseket Ön hozhatja meg! (További információk: Hirdetmény a nyugdíj-előtakarékossági számlákon, NYESZ-R végrehajtható ügyletek, jóváírható pénzügyi eszközök köréről).
 • A számlához kapcsolódó értékpapír-portfólió bármikor megváltoztatható.
 • Éves szinten akár 130 ezer forintos adójóváíráshoz juthat.
 • A NYESZ számlán történő befektetések nyugdíjszolgáltatásként történő felhasználás esetén mentesülnek a kamat- és árfolyamnyereség-adó alól.
 • Az első megbízás a befizetés összegéig díjmentes.
 • A NYESZ számla tekintetében a törvény által megengedett legalacsonyabb számlavezetési díjat alkalmazzuk

A NYESZ tulajdonosa tetszés szerinti kockázatú és futamidejű eszközökbe fektetheti a pénzét. Vásárolhat például tőzsdei részvényt, állampapírt, befektetési jegyet vagy egyéb, a számlavezető szolgáltató által forgalmazott, nála elérhető befektetési eszközt. Fontos azonban figyelembe venni és összhangba hozni az egyes pénzügyi eszközök kockázatát, illetve a NYESZ jellegéből eredő befektetési célokat.

A NYESZ-en összegyűjtött megtakarításokhoz normál esetben a nyugellátásra való jogosultság megszerzésekor juthat hozzá. További kitétel, hogy a 2013. január 1-jét megelőzően nyitott számlák esetében 3, az ezt követően nyitottak esetében legalább 10 év takarékoskodás szükséges ahhoz, hogy az adókedvezményt érvényesítse.

Ettől függetlenül akár a nyugdíjkorhatárhoz közel álló vagy nyugdíjas is nyithat NYESZ-t, de az adókedvezmények érvényesítéséhez legalább 3, illetve 10 évig takarékoskodnia kell.

A jogszabályok megengedik azt is, hogy a NYESZ számlán összegyűlt megtakarítást nyugdíj előtt felhasználja a befizető, de ez esetben az állami támogatás visszafizetendő és a személyi jövedelemadót is meg kell fizetni.

A számláról történő pénzkivonás a NYESZ szerződés megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a számlán maradó készpénz, ill. pénzügyi eszközök egyenlege átvezetésre kerülnek a NYESZ-R számlához kapcsolódó főszámlára.

* Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1-je előtt betöltők esetében az előtakarékossági támogatás maximális összege 130.000 forint, egyéb esetben 100.000 forint évente. Ha a magánszemély az adója meghatározott részének átutalásáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is rendelkezik, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280.000 forintot évente.

Az Equilornál elérhető Nyugdíj-Előtakarékossági Számlával (NYESZ-R) kapcsolatos további információt az alábbi linkeken talál:

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA

Tudta, hogy

 • a tartós befektetési számlával (TBSZ) 0%-ra mérsékelheti a befektetései után keletkező profit alapján fizetendő adóját?
 • amennyiben 2023. december 31-ig nyit TBSZ számlát, akkor a 12 hónapos gyűjtőévet megspórolhatja?
 • az egyes szolgáltatóknál különböző befektetési termékkör érhető el TBSZ számlán keresztül?
 • a 2018-ben nyitott TBSZ számla az ügyfél nyilatkozata alapján meghosszabbítható, újraköthető?
 • már meglévő TBSZ számláját átviheti más szolgáltatóhoz?
 • a 2018-ben hosszabbított (2013-ben nyitott) TBSZ számla az ügyfél nyilatkozata alapján meghosszabbítható, újraköthető?

Fordulóponthoz értek a 2018. évben nyitott, illetve 2018. évben hosszabbított 2013. évben nyitott TBSZ számlák. Amennyiben az ügyfél a 2018. évben nyitott TBSZ számlát, vagy 2013. évben nyitott TBSZ számláját 2018. évben hosszabbította, akkor 2023. december 31-től adómentesen juthat hozzá a tartós befektetési számlán megtermelt hozamhoz.

Ha Ön is rendelkezik a 2018. évben nyitott, vagy hosszabbított TBSZ számlával, itt olvashat a teendőkről és a lehetőségekről

Ha még nincs TBSZ számlája, az alábbi információkkal segítjük a megfelelő döntés meghozatalában:

A tartós befektetési számla a magánszemélyeket hosszú távú megtakarításra kívánja ösztönözni azzal, hogy jelentős adókedvezményt vagy akár teljes adómentességet biztosít a számlán realizált jövedelem tekintetében.

A jelenleg általánosan alkalmazott 15%-os kamat- és árfolyamnyereség-adó helyett, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén

 • 3 év folyamatos befektetést követően az adóteher 10%-ra,
 • 5 év folyamatos befektetést követően az adóteher 0%-ra csökken.

Amennyiben a számlatulajdonosnak mégis hozzá kell nyúlnia a befektetett pénzéhez az adózási szempontból legkedvezőbb 5 vagy 3 éven belül, akkor sem terhelik büntető költségek, csupán a szokásos, ill. a harmadik évet követő forráskivonás esetén a szokásosnál kedvezőbb adót kell megfizetnie.

TIPP: TBSZ számlát számos szolgáltatónál igényelhet. Nem mindegy azonban, hogy Ön milyen befektetési eszközöket érhet el a TBSZ számlán keresztül, e tekintetben különböző lehetőségeket kínálnak az egyes szolgáltatók. Döntése előtt tájékozódjon a TBSZ szerződés keretében végrehajtható ügyletek, pénzügyi eszközök köréről!

A TBSZ SZÁMLA FŐ JELLEMZŐI

 • A konstrukció gyűjtőévből és megtakarítási időszakból áll. (Lásd: "A TBSZ működésének részletes leírása" pontban)
 • TBSZ számlára befizetéseket teljesíteni csak a gyűjtőév során nyílik lehetőség.
 • A számlavezetési díj az első (gyűjtőévre) 0 Ft, az azt követő évekre kedvezményesen az aktuális Kondíciós lista szerint alakul.
 • Milyen eszközökbe fektethető a TBSZ számlára befizetett összeg? A tartós befektetési számlán 2012 januárjától már devizában denominált pénzügyi eszközökre - pl. állampapír, kötvény, részvény vagy befektetési jegy - vonatkozó ügyleteket is lehet bonyolítani. A lekötési idő alatt e termékek szabadon értékesíthetők, a realizált ellenérték újbóli befektetésével a portfólió összetétele bármikor változtatható. Hirdetmény a TBSZ szerződés keretében végrehajtható ügyletek, pénzügyi eszközök köréről
 • Az ügyfél adott (befektetési) szolgáltatónál csak egy TBSZ számlát nyithat évente. Az ügyfél különböző szolgáltatók igénybevételével rendelkezhet több, ugyanazon évre szóló tartós befektetési számlával
 • A TBSZ számláról a 3, vagy az 5 éves lekötési időszakok fordulópontjaitól eltérő időpontban tőkét kivonni nem lehet, a TBSZ számla ilyen esetben azonnal megszűnik.

A TBSZ SZÁMLA ELŐNYEI

 1. Lehetőséget biztosít a befektetések hozama után fizetendő adó optimalizálására, akár teljes adómentesség elérésére.
 2. A TBSZ számlán devizában denominált pénzügyi eszközök is elhelyezhetők, így bármely nemzetközi piacon való kereskedés lehetséges adókedvezménnyel, vagy adómentesen is.
 3. Lehetőséget biztosít aktív kereskedésre, a portfólió folyamatos módosítására, ezzel a számlán az optimális hozam elérésére.
 4. Portfóliókezelési szolgáltatást választó ügyfelek esetén szintén kihasználható az adóelőny.
 5. Minden befektető számára kedvező, hiszen annak ellenére, hogy hosszú távra vállal kötelezettséget, a TBSZ konstrukció futamideje alatt szabadon felmondható és ilyenkor a normál befektetési számlán elért eredmény adóterhe érvényesül (maximum 15%).

A TBSZ MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Gyűjtőév

Tárgyév dec. 31-ig

Lekötési időszak

1-3. éve

Lekötési időszak 3.évének vége

Lekötési időszak

3-5. éve

Lekötési időszak 5.évének vége
Megtakarítások befizetéselehetségesnem lehetségesnem lehetségesnem lehetségesnem lehetséges
A TBSZ számla megszüntetése esetén az adó mértéke /nyereség után/15%15%10%10%0%
Részkivételnem lehetségesnem lehetségeslehetségesnem lehetségeslehetséges (hosszabbítás esetén)

Gyűjtőév

A számlanyitás éve. A gyűjtőévben december 31-ig nyílik lehetőség a számlára történő befizetésekre, a rákövetkező évben indul az 5 éves megtakarítási periódus. A befizetések száma a gyűjtőévben nem korlátozott. Egy (befektetési) szolgáltatónál évente egy TBSZ számla nyitható, azonban egy személy különböző szolgáltatók igénybevételével rendelkezhet több ugyanazon évre szóló tartós befektetési számlával.

3 éves lekötési időtartam

A gyűjtőévet követő három naptári éven belüli, számláról történő forráskivonás esetén a számla automatikusan megszűnik. A számlán realizált hozam után 15%-os adó fizetendő. Fontos eleme a konstrukciónak, hogy a 3 éves lekötési időtartam lejártával, tehát a 3. naptári év végén, december 31-én a befektető alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A számla teljes összegének felvétele, 10 %-os nyereségadó terhe mellett, ami egyben a számla megszüntetését is jelenti.
 • A számlán nyilvántartott egyenlegből részösszeg felvétele és a számla megtartása. Ebben az esetben a kifizetett összeg arányos növekményére kell csak a 10 %-os adót megfizetni

5 éves lekötési időtartam

Amennyiben a befektető a 4. és 5. évben nem von ki forrást TBSZ számlájáról, úgy az 5. év végén adómentesen jut befektetéseihez és annak hozamaihoz.

Abban az esetben, ha ezen időszak alatt forráskivonást kezdeményez a tartós befektetési számla automatikusan megszűnik, a befektetések hozama után 10 %-os (kedvezményes) adó fizetendő.

Hosszabbítás, újrakötés az 5. év végén

A gyűjtőévet követő 5. év leteltével lehetőség nyílik a TBSZ számla konstrukció újrakötésére, azaz tartós befektetési jogviszony meghosszabbítására. Hosszabbítás esetén nincs újabb gyűjtőév a hosszabbításra kerülő TBSZ számlára eredetileg befizetett összegek és az azokon elért eredmény tőkésedik. A TBSZ számla hosszabbítása esetén 2017-től lehetőség nyílik a számla lejáratakor részkivételre a számláról, azzal hogy részkivételt követően a számla egyenlege nem csökkenhet 25.000 forint alá.