Értékesítési felhívás

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2021. november 15-től 2021. november 30.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

 1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
 2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
 3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
 4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
 5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
 6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
 7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
 9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.december 6. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. december 13. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. december 9.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
megbízása alapján

Equilor Befektetési Zrt.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.08.17.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ''Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről'' elnevezésű hirdetményének 2021. augusztus 24. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás az Magyar Külkereskedelmi Bankon , mint végrehajtási új végrehajtási helyszínen keresztül kötött határidős ügyletek letétigényével került kiegészítésére.
  A módosított, 2021. augusztus 24. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatónk alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.05.26

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ’’Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről’’ elnevezésű hirdetményének 2021. június 01. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás az egyes végrehajtási helyszínek – például Takarékbank - és egyes termékcsoportok - például határidős állampapír ügyletek - szerinti letétigények pontosítását foglalja magában.
  A módosított, 2021. június 01. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatón alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR VÉGRAHAJTÁSI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.05.11.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2021. május 17. napjától hatálybalépő módosításáról.
  A módosítások jellemzően a Végrehajtási politika VI Megbízások összevonása, megbízások részteljesítése, allokációja és sajátszámlás kereskedés, VII. Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtása; X.2. Pozíciózárásnál alkalmazott eljárások, több kereskedési csatorna, XII. A végrehajtási helyszínek kiválasztása, végrehajtás minőségének értékelése pontjait érintik.
  Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.01.26.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások keretében frissítésre kerültek a befektetési jegyeket érintő kondíciók, ill. a módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • LEI azonosító igénylésének és fenntartásának díja Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek részére.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Díjtételeket akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzat(ok) hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított Díjtételek 2021.02.01. napjától lépnek hatályba, megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Díjtételek

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.12.21.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának 2021. január 04. napjától hatálybalépő módosításáról.

  A módosításokat jellemzően

  • a 2021 első negyedévében bevezetésre kerülő EquilorPlus számlainformációs mobilalkalmazás felhasználási feltételeinek meghatározása,
  • a Társasági eseményekről szóló értesítések - SRD2 és az ügyfeleknek szóló értesítések megküldési szabályainak pontosításai, valamint
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti dinamikus ügyfél-átvilágítás szabályainak pontosításai indokolták.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.
  Az EquilorPlus, új számlainformációs applikációnkról hamarosan további tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Üzletszabályzat_210104

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.11.27.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások keretében frissítésre kerültek a befektetési jegyeket érintő kondíciók, ill. a módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • BÉT-en végrehajtásra kerülő árutőzsdei ügyletek díjai, ideértve a leszállításos ügyleteket díjait is
  • Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek, ún. cent papírok díjai
  • E-Optimum, Standard, Komfort számlacsomagok esetében belföldi értékpapírtranszfer díja
  • Nemzetközi értékpapírtanszer díjai
  • Fizikai teljesítéssel járó, leszállításos deviza ügylet díja

  A módosított Díjtételek 2020.12.03. napjától lépnek hatályba és alábbi linken érhető el:

  Díjtételek

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.03.05

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ’’Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről’’ elnevezésű hirdetményének 2021. március 11. napjától hatálybalépő módosításairól.

  A módosítások jellemzően alábbi pontokat érintik:

  • BÉT Áru szekciójában végrehajtására kerülő ügyletek alapbiztosítéka

  A módosítás e termékek letétigényének pontosítását érintette.

  • Hazai, tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek alapletététigénye

  A módosítás az egyes végrehajtási helyszínek szerinti letétigények pontosítását foglalja magában, ill. a Takarékbank végrehajtási helyszín tekintetében az alapletétigények csökkentésre kerültek.

  • Daytrade ügyleteket, azok alapletétigényét érintő szabályok pontosítása

  Pontosításra kerültek a napon belüli ügyleteket érintő szabályok, ill. a BÉT-en kívüli ügyletek alapletétigénye.

  A módosított, 2021. március 11. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatón alábbi linken érhető el.

  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ TRANSZVILL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

  2020.10.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431, továbbiakban: EQUILOR) ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról.

  A VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-042316, székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., adószám: 10979532-2-41, továbbiakban: VEIKI, kijelölt felszámolója a Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15 B. képviseli: Erdész Dóra felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a VEIKI tulajdonát képező Transzvill Zrt. Törzsrészvény részvénycsomagot az EQUILOR bevonása útján.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2020. október 20 - november 4.

  További információ az Értékesítési felhívásban került rögzítésre.

 • Tájékoztató az EQUILOR Végrehajtási politikájának módosításáról

  2020.10.19.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2020. október 25. napjától hatálybalépő módosításáról.

  A módosítások a Végrehajtási politika X. A végrehajtási politika alkalmazási köre, esetei és alkalmazási kivételek fejezetének 5. Egyéb esetek, megbízások végrehajthatóságát befolyásoló egyéb tényezők pontját érintik.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató az EQUILOR Díjtételeinek módosításáról

  2020.09.02.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • Tőzsdén kívüli marginszámlás deviza ügyleti megbízások díjai
  • Fizikai teljesítéssel járó, leszállításos deviza ügylet díja
  • Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek díjai
  • Forint és deviza átutalások minimum és maximum díjai
  • Értékpapír átvezetés díja
  • Fizikai értékpapírok letéti őrzési díja
  • Shareholder Rights Directive II – SRD II megfeleléshez kapcsolódó szolgáltatások díja

  A módosított Díjtételek 2020.09.08. napjától lépnek hatályba és alábbi linken érhető el:

  Díjtételek

 • Tájékoztató az EQUILOR Üzletszabályzatának és Végrehajtási politikájának módosításáról

  2020.06.25.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2020. július 01. napjától hatálybalépő módosításáról.A módosítások az egyes pénzügyi eszközök kereskedési helyszíneit érintik. A jövőben az EQUILOR a Prágai tőzsdén kereskedett pénzügyi eszközökre szóló megbízásokat az eddig megszokott közvetlen tőzsdei kereskedéssel szemben első sorban kereskedési partnere, az Erste Befektetési Zrt. igénybevételével teljesíti figyelemmel arra, hogy az EQUILOR az önálló tőzsdetagságon alapuló kereskedést a Prágai értéktőzsdén felfüggesztette.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot és, vagy a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

  Üzletszabályzat

 • A BSZT. 123/A.§-A SZERINTI KÖZZÉTÉTEL

  2020.05.27.

  A Bszt. 123/A. §-a alapján az EQUILOR az alábbiakban teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-18/2020. számú határozatának rendelkező részét.

  Határozat

 • TÁJÉKOZTATÓ 2020. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2020.04.07.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2020. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató éves ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA 2020.04.07

  2020.04.07.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2020. április 08. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

 • FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFORGALMI REND VÁLTOZÁSA / COVID19

  2020.03.17.

  Az Equilor Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) Igazgatósága összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, a munkavállalók, ügyfelek és lakosság egészségének védelme érdekében 2020. március 18. napjától módosítja a Társaság személyes ügyintézésre vonatkozó ügyfélfogadási rendjét.

  Társaságunk figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) kormányrendeletre, saját tevékenysége tekintetében is alkalmazza a kereskedelmi egységek tekintetében a kormány által meghatározott korlátozásokat.

  Ügyfélfogadás rendjét érintő módosítások

  Meggátolandó a vírus további terjedését és támogatandó a járvány elleni küzdelmet, munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az átmeneti időszakban:

  • hasonlóan az egyes közintézményekhez, postahivatalokhoz, patikákhoz, az ügyféltérben csak a személyes ügyintézésben aktuálisan érintett ügyfelek tartózkodhatnak;
  • pénztárfogalmon kívüli ügyintézések kivételével ügyintézésre munkatársainkkal előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, előzetes időpont foglalás hiányában nem tudjuk garantálni a személyes ügyintézés biztosítását, illetőleg az előző pontra figyelemmel az ügyféltérben történő várakozást;
  • személyes ügyintézéshez időpont szükséges és indokolt esetben biztosítható, azaz, abban az esetben, ha az ügyintézés személyes megjelenés nélkül nem bonyolítható le, az ügyintézés elmaradása aránytalan veszteséggel járna;
  • a jelen módosítások hatálybalépését megelőzően személyes ügyintézéshez megadott időpontok felülvizsgálatra kerülnek az ügyintézés szükségessége és indokoltsága tekintetében, és ezen ügyintézések későbbi időpontra ütemezhetők át;
  • az ügyintézés megkezdése előtt ügyfeleink részére kötelező az Equilor által biztosított, vagy ügyfél saját tulajdonú vírusölő hatású kézfertőtlenítő készítményeinek használata.

  Rövidített üzleti órák - személyes ügyintézés

  A kormányrendeletben foglaltak értelmében a fentieknek megfelelő személyes ügyintézések bonyolítására munkanapokon 8 óra 30 perctől 15 óráig kerülhet sor azzal, hogy 15 óráig az ügyintézést le kell zárni.
  Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfélpénztár a pénteki napokon a megszokottak szerint csak 14 óráig működik.

  Fontos, hogy fenti korlátozások a telefonos, távoli ügyintézés rendjét, így a megbízásadást nem érintik!

  A módosítások 2020. március 18. napjától lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.
  Fenti korlátozásokat Társaságunk a járványveszély alakulásának függvényében felülvizsgálja, módosítja.

  Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 • Tájékoztatás székhelyváltozás időpontjának módosulásáról

  2019.10.30.

  2019. október 22. napján tájékoztattuk ügyfeleinket az Equilor Befektetési Zrt. székhelyének, személyes ügyintézés helyének változásáról, valamint az Üzletszabályzat, Díjtételek módosításáról.

  Az ügyfelek kiszolgálásának megszokott színvonalú biztosítása érdekében az ügyfélforgalom áthelyezésére az alábbiak szerint kerül sor.

  • 2019. november 18. napjáig az elsődleges ügyfélforgalmi helyszínéként továbbra is megszokott 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C I. lépcsőház, III. em. címen található Régi irodánk működik, ahol a megszokott módon vehetők igénybe szolgáltatásaink.
  • 2019. november 04. napjától 2019. november 18. napjáig a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen található Új irodánkban kizárólag korlátozott, az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos ügyfélforgalmi szolgáltatások vehetők igénybe (https://www.equilor.hu/aktualis/).
  • 2019. november 18. napjától a teljes ügyfélforgalmi ügyintézés áttelepül 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen található Új irodánkba, ettől a naptól a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C I. lépcsőház, III. em. címen található Régi irodánkban az ügyfélszolgálati ügyintézés megszűnik.

  Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyére vonatkozó korábbi, 2019. október 22-i tájékoztatónkat legyenek kedvesek figyelmen kívül hagyni.

  Fentiekhez kapcsolódóan tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Társaság Igazgatósága a módosított Üzletszabályzat és Díjtételek hatálybalépését 2019. november 18. napjára módosította.

  További információkkal ügyfélszolgálatunk áll ügyfeleink szíves rendelkezésére a (36-1) 430-3980-as telefonszámon.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. vezetékes telefonvonalainak karbantartásáról

  2019.10.22

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy vezetékes telefonvonalaink karbantartása miatt 2019.10.24., csütörtök 20 órától 2019.10. 25., péntek 6 óráig valamint 2019. 11. 01., péntek 17 óra 30 perctől 2019.11.04., hétfő 6 óráig Társaságunk nem lesz elérhető a megszokott vezetékes hívószámokon.
  A vezetékes kapcsolási számok karbantartása alatt az EQUILOR az alábbi mobil hívószámokon érhető el:

  (+36) 30-228-0129
  (+36) 30-248-4165
  (+36) 30-248-4168
  (+36) 30-317-9685
  (+36) 30-318-2472

  A karbantartási időszakot kivéve és azt követően vezetékes telefonszámaink a megszokott rend szerint működnek.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.12.21.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2019. január 02. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató az Equilor díjtételeit és a panaszkezelés eljárásrendjét érintő módosításokról

  2017.03.28.

  Az Equilor Befektetési Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek és ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2017. április 03. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:
  2017.04.03. napjától hatályos díjtételek

  A módosítások a tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapírok tekintetében felszámításra kerülő letét őrzési és kezelési díj számítás alapjának meghatározását érintik.

  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat

  A kondíciós listát, ill. panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.