Értékesítési felhívás

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Budapesti Értéktőzsde Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU0000063078) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

A részvénycsomag tartalmát képező 32.878 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.bet.hu oldalon érhető el.

Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2021. május 26.-június 10.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Budapesti Értéktőzsde_Hungária" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, 2021.06.09. napján 12:00 óráig.

Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

  1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
  2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
  3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
  4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
  5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
  6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
  7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
  9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.június 15. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. június 20. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. június 14.), melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • TÁJÉKOZTATÓ 2021. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2021.03.12.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2021. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről.

  Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató éves ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS AZOK MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.05.26.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján jogosulttá vált a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtására, amely alapján szükséges az üzletszabályzat és annak egyes mellékleteinek módosítása a szolgáltatásnyújtás szabályainak meghatározása érdekében.

  Üzletszabályzat módosítása
  A befektetési elemzés és pénzügyi elemzés szabályainak rögzítése mellett, többek között, pontosításra kerültek az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatás használatának szabályai, alkalmassági, megfelelési értékelésre vonatkozó szabályok, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályok változása miatt az ügyfél-átvilágítás és azonosítás szabályai.
  Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás megkezdése nem érinti az eddig megszokott, ügyfeleink részére rendszeresen megküldésre kerülő kiadványainkat, hírleveleinket, azok igénybevételének feltételeit.

  Összeférhetetlenségi politika
  Az Összeférhetetlenségi politika módosítását a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás bevezetése indokolta.
  A módosított szabályzatok 2020. június 03. napjával lépnek hatályba.
  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:
  Üzletszabályzat
  Összeférhetetlenségi politika

 • AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. 2020. ÉVI KOCKÁZATKEZELÉSI KÖZZÉTÉTELE

  2020.04.03

  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet alapján.
  Kockázatkezelési közzététel

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, AZOK MELLÉKLETEINEK ÉS DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.12.05.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Equilor Befektetési Zrt. az alábbiak szerint módosítja üzletszabályzatát, annak egyes mellékleteit és díjtételeit.

  Üzletszabályzat módosítása

  Üzletszabályzatunk aktuális módosításai jellemzően a befektetési tanácsadás tevékenység szabályait, feltételeit, valamint az előzetes tájékozódás keretében elvégzendő alkalmassági tesztek végrehajtásának szabályait érintik, amely magába foglalja a jelenleg alkalmazott alkalmassági és megfelelőségi tesztek módosítását is.

  A módosított üzletszabályzat 2020. január 02. napjával lép hatályba, azzal, hogy Társaságunk az új teszteket 2020. január 14. napjától alkalmazza.

  Díjtételek módosítása

  A Díjtételek módosítása a befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó díjakat érintette.

  A módosított Díjtétel 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Panaszkezelési eljárásrend

  A Panaszkezelés eljárásrendjének módosítása jellemzően a személyes panaszkezelés helyszínének módosítását érintette, amely keretében, a korábbi tájékoztatásokkal összhangban feltüntetésre került az EQUILOR új székhelye, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

  A módosított Panaszkezelési eljárásrend 2019. december 11. napjától lép hatályba.

  Legjobb végrehajtási politika

  A Legjobb végrehajtási politika módosítására annak rendszeres felülvizsgálata révén került sor és jellemzően az egyes végrehajtási helyszínek rangsorolását, részletezését, értékelését érintette.

  A módosított Legjobb végrehajtási politika 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

  Panaszkezelési eljárásrend

  Végrehajtási politika