Értékesítési felhívás

A POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10., cégjegyzékszáma: 01-10-042355, adószáma: 10880951-2-43) közgyűlése 2021. május 31. napján határozott a Megbízó által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:214. § (1) bekezdésére figyelemmel. Az átalakításra vonatkozó a Cégközlöny 23. számában 2021. június 10. napján jelent meg.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 11. § (3) bekezdése szerint az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga - a Tpt. 12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba vette. A kibocsátó a részvény tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján, a jelen hirdetmény szerint értékesíti.

Az értékesítési eljárás során megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszáma: 01-10-041431, adószáma: 10379925-2-41).

Az értékesítésre kerülő részvények részletes adatai:

Megnevezés

Sorozat

ISIN

Névérték

Darabszám

POLIMER Zrt. névre szóló Törzsrészvény

A

HU0000187307

1.000,- HUF

4.890 db

POLIMER Zrt. névre szóló Elsőbbségi részvény

B

HU0000187315

1.000,- HUF

3.243 db

A részvénykibocsátóval kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el: http://www.polimer.hu/

A kibocsátó hatályos Alapszabálya szerint a részvények a társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesre ruházhatók át, ajánlattételre a társaság részvényese jogosult. Az Alapszabály rendelkezései szerint a részvények átruházásához az Igazgatóság hozzájárulása szükséges.

Az Ajánlatok benyújtásának időtartama: 2022. január 17. - 2022. január 24.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban, „Polimer" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Társaság Igazgatóságának címezve (1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10). Személyes benyújtás esetén az ajánlatok hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az ajánlattételi időszak utolsó napján 12.00 óráig nyújthatók be az Igazgatóság részére. Az ajánlatok személyes benyújtása esetén az ajánlattevő a benyújtást megelőző munkanapon időpont egyeztetés céljából az Igazgatóságot előzetesen értesíti. Az Igazgatóság az átvett, lezárt borítékokon feltünteti az átvétel tényét, illetve az átvétel dátumát óra/perc megjelöléssel.

Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

  1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
  2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolatban).
  3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
  4. A megvásárolni kívánt részvény fajta (törzsrészvény, elsőbbségi részvény) vagy sorozat és darabszám megjelölése és a részvényre, részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban.
  5. Az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a Társaság és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
  6. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 30 napig fenntartja.
  7. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
  9. Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

A benyújtott ajánlatok értékelése során elsődleges szempont az Ajánlat Igazgatósághoz történő beérkezésének időpontja: az a részvényes jogosult a részvény tulajdonjogának megszerzésére, aki/amely az ajánlatot legelőször elfogadja, azaz akinek/amelynek az ajánlata az Igazgatóság részére legkorábban érkezik meg.

A Társaság a részvények tekintetében a névérték 10%-nak megfelelő, azaz legalább 100,- Ft/db értékesítési limitárat határoz meg. Amennyiben az Ajánlatban megjelölt ár az értékesítési limitár alatt van, az Ajánlat nem kerül elfogadásra.

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést a jelen hirdetmény szerinti határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett - értékesítési limitár feletti - második legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

Az eredményhirdetésre írásban kerül sor 2022. január 25. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben. Az eredményhirdetéssel egyidejűleg a Társaság tájékoztatja az ajánlattevőt a szerződéskötéssel kapcsolatos eljárás részleteiről.

A szerződéskötési határidő: 2022. január 31.

A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje: legkésőbb 2022. február 2. napjáig.

A részvények transzferálásának határideje: legkésőbb 2022. február 4. napjáig.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR székhelyén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízása alapján

Equilor Befektetési Zrt.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2022.01.05.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2022. január 6. - 2022. január 21.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2022. január 27. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2022. január 31. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2022. január 30.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
  Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján

  Equilor Befektetési Zrt.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2021.12.09.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2021. december 8-tól 2021. december 23.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.december 29. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2022. január 5. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2022. január 3.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
  Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján

  Equilor Befektetési Zrt.