Közzétételek archívum – Equilor
Gyengénlátó barát felület
 • Tájékoztató a letétképzési kötelezettség, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

  2022.01.25.

  A dokumentum megnyitásához kérjük, kattintson az alábbi linkre:
  Tájékoztató a letétképzési kötelezettség illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2022.02.07.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2022. február 8. – 2022. február 23.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   • Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   • Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   • Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   • A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   • Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   • Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   • Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   • Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   • Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2022. február 25. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2022. március 4. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2022. február 28.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján
  Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,
  Pataki Péter felszámolóbiztos

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  1. 01. 17.

  A POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10., cégjegyzékszáma: 01-10-042355, adószáma: 10880951-2-43) közgyűlése 2021. május 31. napján határozott a Megbízó által kibocsátott nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:214. § (1) bekezdésére figyelemmel. Az átalakításra vonatkozó a Cégközlöny 23. számában 2021. június 10. napján jelent meg.

  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 11. § (3) bekezdése szerint az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga - a Tpt. 12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba vette. A kibocsátó a részvény tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján, a jelen hirdetmény szerint értékesíti.

  Az értékesítési eljárás során megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest Pasaréti út 122-124., cégjegyzékszáma: 01-10-041431, adószáma: 10379925-2-41).

  Az értékesítésre kerülő részvények részletes adatai:

  Megnevezés

  Sorozat

  ISIN

  Névérték

  Darabszám

  POLIMER Zrt. névre szóló Törzsrészvény

  A

  HU0000187307

  1.000,- HUF

  4.890 db

  POLIMER Zrt. névre szóló Elsőbbségi részvény

  B

  HU0000187315

  1.000,- HUF

  3.243 db

  A részvénykibocsátóval kapcsolatos információk az alábbi oldalon érhetők el: http://www.polimer.hu/

  A kibocsátó hatályos Alapszabálya szerint a részvények a társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényesre ruházhatók át, ajánlattételre a társaság részvényese jogosult. Az Alapszabály rendelkezései szerint a részvények átruházásához az Igazgatóság hozzájárulása szükséges.

  Az Ajánlatok benyújtásának időtartama: 2022. január 17. - 2022. január 24.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat írásban, „Polimer" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Társaság Igazgatóságának címezve (1211 Budapest, Varrógépgyár utca 8-10). Személyes benyújtás esetén az ajánlatok hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az ajánlattételi időszak utolsó napján 12.00 óráig nyújthatók be az Igazgatóság részére. Az ajánlatok személyes benyújtása esetén az ajánlattevő a benyújtást megelőző munkanapon időpont egyeztetés céljából az Igazgatóságot előzetesen értesíti. Az Igazgatóság az átvett, lezárt borítékokon feltünteti az átvétel tényét, illetve az átvétel dátumát óra/perc megjelöléssel.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolatban).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A megvásárolni kívánt részvény fajta (törzsrészvény, elsőbbségi részvény) vagy sorozat és darabszám megjelölése és a részvényre, részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban.
   5. Az Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a Társaság és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 30 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  A benyújtott ajánlatok értékelése során elsődleges szempont az Ajánlat Igazgatósághoz történő beérkezésének időpontja: az a részvényes jogosult a részvény tulajdonjogának megszerzésére, aki/amely az ajánlatot legelőször elfogadja, azaz akinek/amelynek az ajánlata az Igazgatóság részére legkorábban érkezik meg.

  A Társaság a részvények tekintetében a névérték 10%-nak megfelelő, azaz legalább 100,- Ft/db értékesítési limitárat határoz meg. Amennyiben az Ajánlatban megjelölt ár az értékesítési limitár alatt van, az Ajánlat nem kerül elfogadásra.

  A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést a jelen hirdetmény szerinti határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett - értékesítési limitár feletti - második legmagasabb ajánlatot tevő ajánlattevővel szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Az eredményhirdetésre írásban kerül sor 2022. január 25. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben. Az eredményhirdetéssel egyidejűleg a Társaság tájékoztatja az ajánlattevőt a szerződéskötéssel kapcsolatos eljárás részleteiről.

  A szerződéskötési határidő: 2022. január 31.

  A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje: legkésőbb 2022. február 2. napjáig.

  A részvények transzferálásának határideje: legkésőbb 2022. február 4. napjáig.

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR székhelyén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  POLIMER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízása alapján

  EQUILOR Zrt.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2022.01.05.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2022. január 6. - 2022. január 21.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2022. január 27. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2022. január 31. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2022. január 30.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
  Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján

  EQUILOR Zrt.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2021.12.09.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2021. december 8-tól 2021. december 23.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.december 29. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2022. január 5. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2022. január 3.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
  Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján

  EQUILOR Zrt.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.10.12.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ''Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről'' elnevezésű hirdetményének 2021. október 18. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás jellemzően a Takarékbank Zrt. végrehajtási helyszínen keresztül kötött egyes deviza határidős ügyletek, ill. a 3-4 éves lejáratú állampapír határidős ügyletek alapletétigényét érintette.
  A módosított, 2021. október 18. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatónk alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • Értékesítési felhívás

  2021.05.26

  QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-043211, székhely: 1138 Budapest, Váci út 184, adószám: 12185458-2-41, továbbiakban: Quaestor, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a QUAESTOR tulajdonát képező Budapesti Értéktőzsde Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU0000063078) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124 e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 65.124 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.bet.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2021. május 26.-június 10.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Budapesti Értéktőzsde_Quaestor" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, 2021.06.09-én 12:00 óráig.

  Az Ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy Ajánlatot több személy közösen, együttesen terjeszt elő, egymás közti megbontással. Ezesetben az Ajánlat érvényességének feltételét képező nyilatkozatokat az Ajánlattevők mindegyikének külön-külön meg kell tennie, az adatokat mindegyiknek meg kell adnia, a szükséges iratokat is így kell csatolni.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a Quaestor Értékpapír Zrt. „f.a." MKB Bank Zrt.-nél vezetett 1030 0002-1014 8680- 4902 0012 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021. június 15. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. június 20. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. június 15.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2021.05.26

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Budapesti Értéktőzsde Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU0000063078) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 32.878 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.bet.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2021. május 26.-június 10.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Budapesti Értéktőzsde_Hungária" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, 2021.06.09. napján 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

   1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
   2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
   3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
   4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
   5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
   6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
   7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
   9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.június 15. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. június 20. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. június 14.), melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  Az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • TÁJÉKOZTATÓ 2021. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2021.03.12.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2021. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről.

  Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató éves ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS AZOK MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.05.26.

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-295/2020. számú, 2020. május 21. napján kelt határozata alapján jogosulttá vált a Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtására, amely alapján szükséges az üzletszabályzat és annak egyes mellékleteinek módosítása a szolgáltatásnyújtás szabályainak meghatározása érdekében.

  Üzletszabályzat módosítása
  A befektetési elemzés és pénzügyi elemzés szabályainak rögzítése mellett, többek között, pontosításra kerültek az EQUILOR Trader online kereskedési platform szolgáltatás használatának szabályai, alkalmassági, megfelelési értékelésre vonatkozó szabályok, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályok változása miatt az ügyfél-átvilágítás és azonosítás szabályai.
  Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás megkezdése nem érinti az eddig megszokott, ügyfeleink részére rendszeresen megküldésre kerülő kiadványainkat, hírleveleinket, azok igénybevételének feltételeit.

  Összeférhetetlenségi politika
  Az Összeférhetetlenségi politika módosítását a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés kiegészítő befektetési szolgáltatás bevezetése indokolta.
  A módosított szabályzatok 2020. június 03. napjával lépnek hatályba.
  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:
  Üzletszabályzat
  Összeférhetetlenségi politika

 • AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. 2020. ÉVI KOCKÁZATKEZELÉSI KÖZZÉTÉTELE

  2020.04.03

  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet alapján.
  Kockázatkezelési közzététel

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK, AZOK MELLÉKLETEINEK ÉS DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.12.05.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az EQUILOR Zrt. az alábbiak szerint módosítja üzletszabályzatát, annak egyes mellékleteit és díjtételeit.

  Üzletszabályzat módosítása

  Üzletszabályzatunk aktuális módosításai jellemzően a befektetési tanácsadás tevékenység szabályait, feltételeit, valamint az előzetes tájékozódás keretében elvégzendő alkalmassági tesztek végrehajtásának szabályait érintik, amely magába foglalja a jelenleg alkalmazott alkalmassági és megfelelőségi tesztek módosítását is.

  A módosított üzletszabályzat 2020. január 02. napjával lép hatályba, azzal, hogy Társaságunk az új teszteket 2020. január 14. napjától alkalmazza.

  Díjtételek módosítása

  A Díjtételek módosítása a befektetési tanácsadási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó díjakat érintette.

  A módosított Díjtétel 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Panaszkezelési eljárásrend

  A Panaszkezelés eljárásrendjének módosítása jellemzően a személyes panaszkezelés helyszínének módosítását érintette, amely keretében, a korábbi tájékoztatásokkal összhangban feltüntetésre került az EQUILOR új székhelye, H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

  A módosított Panaszkezelési eljárásrend 2019. december 11. napjától lép hatályba.

  Legjobb végrehajtási politika

  A Legjobb végrehajtási politika módosítására annak rendszeres felülvizsgálata révén került sor és jellemzően az egyes végrehajtási helyszínek rangsorolását, részletezését, értékelését érintette.

  A módosított Legjobb végrehajtási politika 2020. január 02. napjától lép hatályba.

  Amennyiben az Ügyfél bármely módosított szabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosítás hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított dokumentumok Társaságunk székhelyén, ill. alábbi linkeken érhetők el:

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

  Panaszkezelési eljárásrend

  Végrehajtási politika

 • TÁJÉKOZTATÓ - AZ EQUILOR ZRT. ÜGYFÉLFORGALMI IRODÁJA HELYSZÍNÉNEK, ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA, SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS KORLÁTOZÁSA 2019. NOVEMBER 15-ÉN

  2019.11.12.

  Korábbi tájékoztatásunkhoz kapcsolódva az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2019. november 18. napjától módosul a személyes ügyintézés helyszíne, amely időponttól ügyfeleink személyes ügyintézéshez az EQUILOR új székhelyén, a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatt, a Mozium Irodaházban található ügyfélforgalmi irodánkat használhatják.
  Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2019. november 15-én, pénteken az ügyfélszolgálati iroda áthelyezése miatt nem nyílik lehetőség személyes ügyintézésére.
  Fontos, hogy a személyes ügyintézés korlátozása alapvetően nem érinti a telefonos, elektronikus, online megbízások végrehajtását, illetőleg az ilyen típusú ügyintézést, mindazonáltal a telefonközpont átállítása miatt 2019. november 15. 19 óra 30 perctől 2019. november 18. 6 óra 00 percig Társaságunk vezetékes hívószámai nem lesznek elérhetők.
  A 2019. november 15-i kereskedési napon 19 óra 30 perctől az amerikai piacokra vonatkozó ügyleti megbízások a +36-30-228-0129-es rögzített mobilszámon adhatók meg.
  A fent jelzettek nem érintik továbbá az ELMÜ és ÉMÁSZ nyilvános ajánlattétellel kapcsolatos ügyintézést sem, amelyre a korábban jelzetteknek megfelelően a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatt nyílik lehetőség.
  Fontos, hogy 2019. november 18. napjától, ill. a személyes ügyintézés korlátozása miatt 2019. november 15. napjától a személyes ügyintézés lehetősége a Szépvölgyi Irodaparkban, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, III. em. alatti címen megszűnik.
  Egyéb elérhetőségeinkben, így például telefon, telefax, e-mail, illetve az ügyfélforgalmi rendben nem történik változás.
  Az Üzletszabályzat és Díjtételek módosítása az EQUILOR ügyfélforgalmi irodájának és székhelyének módosításához kapcsolódik, amely rögzítésre került a dokumentumokban. A Díjtételek módosítása magába foglalja továbbá a befektetési jegyek forgalmazási kondícióinak aktualizálását, amely keretében a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek törlésre kerültek a forgalmazott alapok listájából, figyelemmel arra, hogy az EQUILOR ezen alapokat a jövőben nem forgalmazza.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.04.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Összeférhetetlenségi politikájának 2018. április 25. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított összeférhetetlenségi politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított összeférhetetlenségi politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat ''1. A szabályzat hatálya pontjában'' foglaltak szerint. A módosított összeférhetetlenségi politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Összeférhetetlenségi Politikájáról

 • Értékesítési felhívás

  2021.11.12.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-049820, székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. félemelet, adószám: 12220229-1-42, továbbiakban: HUNGÁRIA, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. képviseli: Pataki Péter felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a HUNGÁRIA tulajdonát képező Műsor-Hang Zrt. Törzsrészvény (ISIN HU-0000107388) részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124; Cg. 01-10-041431; e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  A részvénycsomag tartalmát képező 13402 db részvény egy csomagban kerül értékesítésre. A részvényekkel és a részvénykibocsátóval kapcsolatos információ a www.trendfm.hu oldalon érhető el.

  Ajánlatot természetes vagy jogi személy tehet.

  Az ajánlatok benyújtásához rendelkezésre álló időtartam: 2021. november 15-től 2021. november 30.

  Az ajánlatok benyújtásának módja: Ajánlatokat írásban, jelölés nélküli, „Műsor-Hang" jeligével ellátott zárt borítékban, személyesen kell eljuttatni az EQUILOR fenti címen található ügyfélfogadási irodájába hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 között, pénteken 9.00-14.00 óra között, az utolsó napon 12:00 óráig.

  Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:

  1. Az Ajánlattevő azonosításra alkalmas adatai (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, adóazonosító jel, e-mail cím, vezetékes és/vagy mobil telefonszám; természetes személy ajánlattevő esetén születési hely/idő, születéskori név).
  2. Szervezeti formában működő Ajánlattevő esetén az Ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonata (másolatban), az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldánya (másolata).
  3. Természetes személy Ajánlattevő esetén személyazonosító adatokat (név, születéskori név, születési hely/idő, anyja neve) és személyazonosságot, lakcímet igazoló okmányok másolata.
  4. A részvénycsomagra ajánlott vételár pontos megjelölése magyar forintban megjelölve.
  5. Az Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, miszerint tudomásul veszi és elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatozásában a felszámoló és az EQUILOR Befektetési Zrt. mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
  6. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Ajánlatát az Ajánlat benyújtásától számított 60 napig fenntartja.
  7. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  8. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az Ajánlattétel során átadott személyes adatok felhasználásához, tárolásához hozzájárul, ill. harmadik személyek személyes adatainak átadása esetén a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást a harmadik személy(ek)től beszerezte.
  9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen Ajánlata esetén milyen bankszámlára kéri az Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

  Az ajánlatot, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formában szükséges megtenni.

  Az Ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 1.000.000,- Ft (egymillió forint) összeget kell megfizetnie a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. „f.a." Keler Zrt.-nél vezetett 14400018-28870108 számú bankszámlájára „Budapesti Értéktőzsde ajánlati biztosíték" közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig jóváírásra kerüljön a fent megadott bankszámlán.

  Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az Ajánlathoz csatolni kell. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget nem számít fel.

  Eredményhirdetésre írásban kerül sor 2021.december 6. napjáig az Ajánlattevő által megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben.

  Nyertes pályázat esetén a szerződéskötési határidő 2021. december 13. napja. A vételár (ellenérték) megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 3. munkanap.

  Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) Ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor az Eredményhirdetés napját követő munkanapon (2021. december 9.) melyről és az ártárgyalás időpontjáról az érintett Ajánlattevők telefonon szóbeli értesítést, egyben e-mail útján írásbeli értesítést kapnak.

  A nyertes Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő bármely okból nem jön létre vagy hiúsul meg, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg.

  A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződést határidőben az érdekkörében felmerült okból nem köti meg, vagy a létrejött szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a beérkezett második legmagasabb Ajánlattevővel - illetve az ezeket követő legmagasabb Ajánlattevőkkel - szerződést kössön a Részvények értékesítése tekintetében.

  Szerződéskötés esetén az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a felszámoló mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja. Amennyiben az Ajánlattevő Ajánlata az értékesítési eljárás során előírt feltételek nem teljesítése miatt nem kerül elfogadásra, vagy az Ajánlat elfogadását követően a részvénykibocsátó társaság működésében bármilyen, a részvény értékét meghatározó esemény történik, úgy az Ajánlattevő sem a felszámolóval, sem az Equilor Befektetési Zrt-vel szemben követelést nem támaszthat, igényt semmilyen jogcímen nem érvényesít

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az EQUILOR fenti címén elérhető Ajánlattételi dokumentációba történő betekintéssel, illetve az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

  HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR
  Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. "felszámolás alatt"
  megbízása alapján

  EQUILOR Zrt.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.08.17.

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ''Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről'' elnevezésű hirdetményének 2021. augusztus 24. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás az Magyar Külkereskedelmi Bankon , mint végrehajtási új végrehajtási helyszínen keresztül kötött határidős ügyletek letétigényével került kiegészítésére.
  A módosított, 2021. augusztus 24. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatónk alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.05.26

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ’’Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről’’ elnevezésű hirdetményének 2021. június 01. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítás az egyes végrehajtási helyszínek – például Takarékbank - és egyes termékcsoportok - például határidős állampapír ügyletek - szerinti letétigények pontosítását foglalja magában.
  A módosított, 2021. június 01. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatón alábbi linken érhető el.
  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR VÉGRAHAJTÁSI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.05.11.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2021. május 17. napjától hatálybalépő módosításáról.
  A módosítások jellemzően a Végrehajtási politika VI Megbízások összevonása, megbízások részteljesítése, allokációja és sajátszámlás kereskedés, VII. Ügyfélmegbízások legkedvezőbb végrehajtása; X.2. Pozíciózárásnál alkalmazott eljárások, több kereskedési csatorna, XII. A végrehajtási helyszínek kiválasztása, végrehajtás minőségének értékelése pontjait érintik.
  Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2021.01.26.

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások keretében frissítésre kerültek a befektetési jegyeket érintő kondíciók, ill. a módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • LEI azonosító igénylésének és fenntartásának díja Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek részére.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Díjtételeket akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzat(ok) hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.

  A módosított Díjtételek 2021.02.01. napjától lépnek hatályba, megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Díjtételek

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR üzletszabályzatának MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.12.21.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának 2021. január 04. napjától hatálybalépő módosításáról.

  A módosításokat jellemzően

  • a 2021 első negyedévében bevezetésre kerülő EquilorPlus számlainformációs mobilalkalmazás felhasználási feltételeinek meghatározása,
  • a Társasági eseményekről szóló értesítések - SRD2 és az ügyfeleknek szóló értesítések megküldési szabályainak pontosításai, valamint
  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti dinamikus ügyfél-átvilágítás szabályainak pontosításai indokolták.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.
  Az EquilorPlus, új számlainformációs applikációnkról hamarosan további tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek.

  A módosított szabályzat(ok) megtekinthető(k) ügyfélszolgálatunkon ügyfélforgalmi időben, illetőleg az alábbi linken érhető(k) el:

  Üzletszabályzat_210104

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2020.11.27.

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások keretében frissítésre kerültek a befektetési jegyeket érintő kondíciók, ill. a módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • BÉT-en végrehajtásra kerülő árutőzsdei ügyletek díjai, ideértve a leszállításos ügyleteket díjait is
  • Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek, ún. cent papírok díjai
  • E-Optimum, Standard, Komfort számlacsomagok esetében belföldi értékpapírtranszfer díja
  • Nemzetközi értékpapírtanszer díjai
  • Fizikai teljesítéssel járó, leszállításos deviza ügylet díja

  A módosított Díjtételek 2020.12.03. napjától lépnek hatályba és alábbi linken érhető el:

  Díjtételek

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA

  2021.03.05

  Az Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit az EQUILOR ’’Tájékoztató a befektetési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó óvadéki, fedezetképzési szabályokról és a fedezetek, biztosítékok befogadásának és értékelésének rendjéről’’ elnevezésű hirdetményének 2021. március 11. napjától hatálybalépő módosításairól.

  A módosítások jellemzően alábbi pontokat érintik:

  • BÉT Áru szekciójában végrehajtására kerülő ügyletek alapbiztosítéka

  A módosítás e termékek letétigényének pontosítását érintette.

  • Hazai, tőzsdén kívüli (OTC) származtatott ügyletek alapletététigénye

  A módosítás az egyes végrehajtási helyszínek szerinti letétigények pontosítását foglalja magában, ill. a Takarékbank végrehajtási helyszín tekintetében az alapletétigények csökkentésre kerültek.

  • Daytrade ügyleteket, azok alapletétigényét érintő szabályok pontosítása

  Pontosításra kerültek a napon belüli ügyleteket érintő szabályok, ill. a BÉT-en kívüli ügyletek alapletétigénye.

  A módosított, 2021. március 11. napjától hatályos fedezetértékelési tájékoztatón alábbi linken érhető el.

  A módosításokkal kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdései esetén munkatársaink készséggel állnak Ügyfeleink rendelkezésre.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ TRANSZVILL ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL

  2020.10.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431, továbbiakban: EQUILOR) ezúton nyújt tájékoztatást az alábbiakról.

  A VEIKI Villamosenergiaipari Kutató Intézet Zrt. "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-042316, székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17., adószám: 10979532-2-41, továbbiakban: VEIKI, kijelölt felszámolója a Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15 B. képviseli: Erdész Dóra felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a VEIKI tulajdonát képező Transzvill Zrt. Törzsrészvény részvénycsomagot az EQUILOR bevonása útján.

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2020. október 20 - november 4.

  További információ az Értékesítési felhívásban került rögzítésre.

 • Tájékoztató az EQUILOR Végrehajtási politikájának módosításáról

  2020.10.19.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2020. október 25. napjától hatálybalépő módosításáról.

  A módosítások a Végrehajtási politika X. A végrehajtási politika alkalmazási köre, esetei és alkalmazási kivételek fejezetének 5. Egyéb esetek, megbízások végrehajthatóságát befolyásoló egyéb tényezők pontját érintik.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató az EQUILOR Díjtételeinek módosításáról

  2020.09.02.

  Az EQUILOR Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) képviseletében ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket Díjtételeink módosításáról.

  A módosítások az alábbi díjakat érinti:

  • Tőzsdén kívüli marginszámlás deviza ügyleti megbízások díjai
  • Fizikai teljesítéssel járó, leszállításos deviza ügylet díja
  • Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek díjai
  • Forint és deviza átutalások minimum és maximum díjai
  • Értékpapír átvezetés díja
  • Fizikai értékpapírok letéti őrzési díja
  • Shareholder Rights Directive II – SRD II megfeleléshez kapcsolódó szolgáltatások díja

  A módosított Díjtételek 2020.09.08. napjától lépnek hatályba és alábbi linken érhető el:

  Díjtételek

 • Tájékoztató az EQUILOR Üzletszabályzatának és Végrehajtási politikájának módosításáról

  2020.06.25.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának és annak mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2020. július 01. napjától hatálybalépő módosításáról.A módosítások az egyes pénzügyi eszközök kereskedési helyszíneit érintik. A jövőben az EQUILOR a Prágai tőzsdén kereskedett pénzügyi eszközökre szóló megbízásokat az eddig megszokott közvetlen tőzsdei kereskedéssel szemben első sorban kereskedési partnere, az Erste Befektetési Zrt. igénybevételével teljesíti figyelemmel arra, hogy az EQUILOR az önálló tőzsdetagságon alapuló kereskedést a Prágai értéktőzsdén felfüggesztette.

  Amennyiben az Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot és, vagy a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított szabályzatok hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

  Üzletszabályzat

 • A BSZT. 123/A.§-A SZERINTI KÖZZÉTÉTEL

  2020.05.27.

  A Bszt. 123/A. §-a alapján az EQUILOR az alábbiakban teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-18/2020. számú határozatának rendelkező részét.

  Határozat

 • TÁJÉKOZTATÓ 2020. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2020.04.07.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2020. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató éves ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA 2020.04.07

  2020.04.07.

  Az EQUILOR Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2020. április 08. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

 • FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFORGALMI REND VÁLTOZÁSA / COVID19

  2020.03.17.

  Az Equilor Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) Igazgatósága összhangban a COVID19 vírus okozta járványveszély elleni hatósági intézkedésekkel, a munkavállalók, ügyfelek és lakosság egészségének védelme érdekében 2020. március 18. napjától módosítja a Társaság személyes ügyintézésre vonatkozó ügyfélfogadási rendjét.

  Társaságunk figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.) kormányrendeletre, saját tevékenysége tekintetében is alkalmazza a kereskedelmi egységek tekintetében a kormány által meghatározott korlátozásokat.

  Ügyfélfogadás rendjét érintő módosítások

  Meggátolandó a vírus további terjedését és támogatandó a járvány elleni küzdelmet, munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében az átmeneti időszakban:

  • hasonlóan az egyes közintézményekhez, postahivatalokhoz, patikákhoz, az ügyféltérben csak a személyes ügyintézésben aktuálisan érintett ügyfelek tartózkodhatnak;
  • pénztárfogalmon kívüli ügyintézések kivételével ügyintézésre munkatársainkkal előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, előzetes időpont foglalás hiányában nem tudjuk garantálni a személyes ügyintézés biztosítását, illetőleg az előző pontra figyelemmel az ügyféltérben történő várakozást;
  • személyes ügyintézéshez időpont szükséges és indokolt esetben biztosítható, azaz, abban az esetben, ha az ügyintézés személyes megjelenés nélkül nem bonyolítható le, az ügyintézés elmaradása aránytalan veszteséggel járna;
  • a jelen módosítások hatálybalépését megelőzően személyes ügyintézéshez megadott időpontok felülvizsgálatra kerülnek az ügyintézés szükségessége és indokoltsága tekintetében, és ezen ügyintézések későbbi időpontra ütemezhetők át;
  • az ügyintézés megkezdése előtt ügyfeleink részére kötelező az Equilor által biztosított, vagy ügyfél saját tulajdonú vírusölő hatású kézfertőtlenítő készítményeinek használata.

  Rövidített üzleti órák - személyes ügyintézés

  A kormányrendeletben foglaltak értelmében a fentieknek megfelelő személyes ügyintézések bonyolítására munkanapokon 8 óra 30 perctől 15 óráig kerülhet sor azzal, hogy 15 óráig az ügyintézést le kell zárni.
  Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy az ügyfélpénztár a pénteki napokon a megszokottak szerint csak 14 óráig működik.

  Fontos, hogy fenti korlátozások a telefonos, távoli ügyintézés rendjét, így a megbízásadást nem érintik!

  A módosítások 2020. március 18. napjától lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.
  Fenti korlátozásokat Társaságunk a járványveszély alakulásának függvényében felülvizsgálja, módosítja.

  Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 • Tájékoztatás székhelyváltozás időpontjának módosulásáról

  2019.10.30.

  2019. október 22. napján tájékoztattuk ügyfeleinket az EQUILOR Zrt. székhelyének, személyes ügyintézés helyének változásáról, valamint az Üzletszabályzat, Díjtételek módosításáról.

  Az ügyfelek kiszolgálásának megszokott színvonalú biztosítása érdekében az ügyfélforgalom áthelyezésére az alábbiak szerint kerül sor.

  • 2019. november 18. napjáig az elsődleges ügyfélforgalmi helyszínéként továbbra is megszokott 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C I. lépcsőház, III. em. címen található Régi irodánk működik, ahol a megszokott módon vehetők igénybe szolgáltatásaink.
  • 2019. november 04. napjától 2019. november 18. napjáig a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen található Új irodánkban kizárólag korlátozott, az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. részvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos ügyfélforgalmi szolgáltatások vehetők igénybe (https://www.equilor.hu/aktualis/).
  • 2019. november 18. napjától a teljes ügyfélforgalmi ügyintézés áttelepül 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címen található Új irodánkba, ettől a naptól a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C I. lépcsőház, III. em. címen található Régi irodánkban az ügyfélszolgálati ügyintézés megszűnik.

  Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyére vonatkozó korábbi, 2019. október 22-i tájékoztatónkat legyenek kedvesek figyelmen kívül hagyni.

  Fentiekhez kapcsolódóan tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Társaság Igazgatósága a módosított Üzletszabályzat és Díjtételek hatálybalépését 2019. november 18. napjára módosította.

  További információkkal ügyfélszolgálatunk áll ügyfeleink szíves rendelkezésére a (36-1) 430-3980-as telefonszámon.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. vezetékes telefonvonalainak karbantartásáról

  2019.10.22

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy vezetékes telefonvonalaink karbantartása miatt 2019.10.24., csütörtök 20 órától 2019.10. 25., péntek 6 óráig valamint 2019. 11. 01., péntek 17 óra 30 perctől 2019.11.04., hétfő 6 óráig Társaságunk nem lesz elérhető a megszokott vezetékes hívószámokon.
  A vezetékes kapcsolási számok karbantartása alatt az EQUILOR az alábbi mobil hívószámokon érhető el:

  (+36) 30-228-0129
  (+36) 30-248-4165
  (+36) 30-248-4168
  (+36) 30-317-9685
  (+36) 30-318-2472

  A karbantartási időszakot kivéve és azt követően vezetékes telefonszámaink a megszokott rend szerint működnek.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.12.21.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2019. január 02. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató az Equilor díjtételeit és a panaszkezelés eljárásrendjét érintő módosításokról

  2017.03.28.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek és ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2017. április 03. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:
  2017.04.03. napjától hatályos díjtételek

  A módosítások a tőzsdén nem jegyzett, tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapírok tekintetében felszámításra kerülő letét őrzési és kezelési díj számítás alapjának meghatározását érintik.

  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat

  A kondíciós listát, ill. panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

 • Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) kapcsolatos tájékoztatás

  2014.01.16

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA 2019.10.14.

  2019.10.11.
  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2019. október 14. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékoztatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. Ügyfélforgalmi irodája helyszínének, ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK ÉS DÍJTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.10.22.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy 2019. november 04. napjától módosul a személyes ügyintézés helyszíne, amely időponttól ügyfeleink személyes ügyintézéshez az EQUILOR új székhelyén, a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatt, a Mozium Irodaházban található ügyfélforgalmi irodánkat használhatják.

  2019. november 04. napjától a személyes ügyintézés lehetősége a Szépvölgyi Irodaparkban, 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, III. em. alatti címen megszűnik.

  A módosítások a személyes ügyintézés helyszínét érintik, egyéb elérhetőségeinkben, illetve az ügyfélforgalmi rendben nem történik változás.

  Az Üzletszabályzat és Díjtételek módosítása az EQUILOR ügyfélforgalmi irodájának és székhelyének módosításához kapcsolódik, amely rögzítésre került a dokumentumokban. A Díjtételek módosítása magába foglalja továbbá a befektetési jegyek forgalmazási kondícióinak aktualizálását, amely keretében a Generali Alapkezelő Zrt. által kibocsátott befektetési jegyek törlésre kerültek a forgalmazott alapok listájából, figyelemmel arra, hogy az EQUILOR ezen alapokat a jövőben nem forgalmazza.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSRENDJÉT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL

  2019.06.18.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzatának 2019. június 27. napján hatálybalépő módosításairól.
  Az ügyfelek részére szóló panaszkezelési szabályzat az alábbi linken érhető el:
  Panaszkezelési szabályzat
  A panaszkezelés szabályait érintő módosítások részleteiről további információk érhetők el ügyfélszolgálatunkon, ill. üzletkötő munkatársainknál.

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2019.05.10.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit üzletszabályzatának 2019. május 20. napjától hatálybalépő módosításairól.
  A módosítások az Üzletszabályzat 3.17. pontját, az EQUILOR TRADER online kereskedési platform szolgáltatás igénybevételének szabályait, illetőleg az ezen szolgáltatást használó ügyfeleket érintik.
  A módosított Üzletszabályzat az alábbi linken érhető el.

 • ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

  2019.04.03.

  A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám: 01-10-043344, székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15., adószám: 12249312-1-42, továbbiakban: BUDA-CASH, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., I. em., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója értékesíteni kívánja a BUDA-CASH tulajdonát képező EHEP részvénycsomagot a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján.

  Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

  Az ajánlatok benyújtásának időtartama: 2019. április 03-18.

  A pályázati felhívással kapcsolatos további információ az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÉVI ÜGYFÉLFORGALMI ÉS KERESKEDÉSI RENDRŐL

  2019.03.05.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2019. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató ügyfélforgalmi szünnapról

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR DÍJTÉTELEIT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOKRÓL

  2018.11.05.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.11.12. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosítások révén az ECO, ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatások tekintetében az éves számlavezetési díj 2019.01.01. napjától 7.990,- forintra változik, illetőleg az E-OPTIMUM, STANDARD, KOMFORT, TBSZ számlavezetési szolgáltatások esetében bevezetésre kerül a Speciális kibocsátású, fizikai vagy dematerializált pénzügyi eszközök letéti őrzési díja. Ez utóbbi díj, ahogy azt a díj elvezése is jelzi csak bizonyos Európai Unión kívüli országok joghatósága alatt kibocsátott értékpapírok tekintetében kerül felszámításra.

  A díjtételek, illetve az érintett országok listája alábbi linken érhető el.

  2018.11.12-től hatályos díjtételek

  Hirdetmény a speciális kibocsátású pénzügyi eszközökről

  További információkért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, vagy üzletkötőjükhöz.

 • TÁJÉKOZTATÓ - FEDEZETBEFOGADÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÓDOSULÁSA 2018.08.22.

  2018.08.16.

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2018. augusztus 22. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • TÁJÉKOZTATÓ AZ EQUILOR ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

  2018.07.05.

  A módosítással az EQUILOR az Üzletszabályzatban rögzített feltételekkel biztosítja a lakossági partner kategória módosítását szakmai partner kategóriára. A módosított, 2018. július 13. napján hatálybalépő

  Üzletszabályzat az alábbi linken érhető el.

  Üzletszabályzat

 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása 2018.06.11

  2018.06.08.

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2018. június 11. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • Tájékoztató az equilor díjtételeit érintő módosításokról

  2018.03.28.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.04.04. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:

  A módosítások az E-OPTIMUM, STANDARD, KOMFORT és TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA (TBSZ) számlavezetési szolgáltatásokat érintik.

  E számlavezetési szolgáltatások tekintetében 2018.04.04. napjától az ügyfélszámlán nyilvántartott egyenlegek tekintetében bevezetésre kerül az Ügyfélszámla vezetés változó díja elnevezésű díjtétel. A változó díj az ügyfélszámla napvégi EUR, CHF egyenlegei (díjszámítás alapja) alapján kerül megállapításra. A negyedéves díj megegyezik a naponta megállapított változó számlavezetési díjak (díjszámítás alapja szorozva az egy napra jutó negyedéves százalékos díjjal) adott negyedévre jutó összegével. A díj mértéke negyedévenként 0,1625% az EUR és CHF napvégi záró egyenlegre számítva. A változó díj magyar forintban kerül terhelésre, az EUR, CHF-ban megállapított díj forintra MNB középárfolyamon kerül átváltásra.

  Fontos, hogy az EQUILOR és Pláninvest Zrt. közötti állomány-átruházásban résztvevő, ECO vagy ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatásokat igénybevevő ügyfeleket, ill. az ECO vagy ECO-KOMFORT számlavezetési szolgáltatásokat jelen díjtétel módosítás nem érinti, ezek az eddig megszokott feltételek mellett vehetők igénybe.

  További információkért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, vagy üzletkötőjükhöz.

 • Tájékoztató az equilor díjtételeit érintő módosításokról

  2017.12.22.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit üzletszabályzatának mellékletét képező díjtételeinek 2018.01.01. napján hatálybalépő módosításairól.

  A módosított díjtételek megtekinthetők a következő linken:

 • A módosítások a tőzsdei deviza és tőzsdén kívüli marginszámlás deviza ügyleti megbízásokat érintik. Fentiek mellett 2018.01.01. napjától több befektetési jegy tekintetében kizárólag a meglévő befektetési jegyek visszaváltására nyílik lehetőség, új befektetési jegyek vételére nem. A módosítások az ügyfeleink által leginkább keresett és kedvelt befektetési jegyeket nem érintik ezek tekintetében mind vételi mind eladási megbízások teljesítésre kerülnek a megszokottak szerint.Díjtételünk II. sz. melléklete külön pontban tartalmazza azon befektetési jegyeket, amelyekre vételi megbízások 2018.01.01. napjától nem adhatók.
 • Tájékoztató az Equilor Zrt. üzletszabályzatának és egyéb szabályozó dokumentumainak módosításáról

  2017.12.15.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. január 03. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat jelen tájékoztatóban meghatározott mellékletei.

  Módosítások indoka, módosításokkal érintett témakörök:

  Ahogy arról ügyfeleinket már korábban tájékoztattuk 2018. január 3. napjától lépnek hatályba a MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv (2014/65/EU irányelv) valamint a kapcsolódó uniós szintű végrehajtási rendeletek és a hazai jogrendbe való implementációt megvalósító jogszabályok.

  A jogszabályi megfelelés biztosítása szükségessé tette a belső eljárások és szabályzatok mellett egyes, az ügyfeleket érintő szabályzatok módosítását is. A jogszabályváltozással érintett főbb témaköröket kérjük, hogy tekintsék meg a MiFID II témakörben készített, honlapunk közzétételek menüjében elérhető tájékoztatóban.

  Fentiek mellett fontos, hogy az egyes meghatalmazási ügykörök tekintetében pontosításra került a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok jegyzésére, nyilvános vételi eljárásában való részvételre szóló meghatalmazási ügykör, amelyre ügyfelek által adott teljeskörű meghatalmazások értelemszerűen kiterjednek.

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MiFID II-vel kapcsolatban további információk és tájékoztatások kerülnek a közel jövőben közzétételre, amelyről ügyfeleinket közzététel útján értesítjük. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék nyomon e témában adott tájékoztatásainkat.

  A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

 • Tájékoztató –állomány-átruházásban érintett, equilor direct felhasználó ügyfeleknek

  2017.11.30.

  Az EQUILOR Zrt. ezúton tájékozatja az állomány-átruházásban érintett ügyfeleit, hogy az EQUILOR DIRECT belépési jelszavak SMS üzenetben történő kiküldése megkezdődött. Összhangban az állomány-átruházásról szóló értesítő levéllel jelszó azon ügyfelek számára kerül megküldésre, amelyek mobil telefonszáma az EQUILOR részére átadásra és ezáltal az ügyfél ECO számlavezetési csomagot vesz igénybe Társaságunktól, amely keretében az ügyfél hozzáférést kap az EQUILOR DIRECT online számlainformációs rendszerhez. Az egy időben jelentkező nagyszámú jelszó kiküldés több időt vesz igénybe. Várakozásaink szerint az online rendszer használatához szükséges jelszavak a 49. héten hiánytalanul kiküldésre kerülnek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az EQUILOR DIRECT jelszavak kiküldése nem érinti a számlák megnyitását. Minden állomány-átruházásban érintett ügyfél számlája megnyitásra került.

 • Tájékoztató az equilor zrt. üzletszabályzatának és díjtételeinek módosításáról

  2017.09.08.

  Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. szeptember 15. napjától módosul az EQUILOR Befektetési Zrt. üzletszabályzata valamint az üzletszabályzat mellékletét képező kondíciós lista.

  Módosításokkal érintett témakörök, módosítások indoka:

  A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság 2017. augusztus 31. napján kelt, H-EN-III-297/2017 számú határozatával hagyta jóvá a PLÁNINVEST Bróker Zrt. és EQUILOR Zrt. között létrejött állomány-átruházási megállapodást, és ezzel az állomány-átruházást. Az üzletszabályzat valamint díjtételek módosításainak fő elemei az állomány-átruházáshoz kapcsolódó szabályozás kialakítása volt. EQUILOR az állomány-átruházás keretében átvett Ügyfelek számára új, ún. ECO és ECO-KOMFORT számlacsomagokat alakított ki, ill. meghatározta az ezen számlatípusok feletti rendelkezés speciális szabályait, amelyek kizárólag e számlatípusok esetében kerülnek alkalmazásra, azaz az állomány-átruházással nem érintett ügyfeleket nem érintik. További információk az állomány-átruházásról: https://ujszolgaltatom.equilor.hu/

  Fentiek mellett az üzletszabályzatban pontosításra kerültek

  • az ügyfél-átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatos egyes üzletszabályzati rendelkezések,
  • az üzleti kapcsolat során, megbízásokhoz kapcsolódó ügyfél-azonosítási szabályok,
  • az ügyfél által előzetesen meghatározott EQUILOR DIRECT felhasználónév módosításának szabályai,
  • kézbesítés, értesítés, kézbesítési vélelem szabályai,
  • felelős őrzés szabályai,
  • ügyfél általi súlyos szerződésszegés esetkörei,
  • számlavezetési csomagokra vonatkozó szabályok,
  • MNB ESZLA honlaphoz alkalmazandó azonosító megküldésének szabályai,

  Díjtételeink módosításai alábbi területeket érintették:

  • állomány-átruházáshoz kapcsolódó díjtételek kialakítása,
  • komfort számlacsomaghoz kapcsolódó értesítési szabályok pontosítása,
  • felelős őrzés díjának meghatározása,
  • egyes zárolások díjtételeinek módosítása
  • befektetési jegy vételi és eladási kondíciók kiegészítése, frissítése.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az üzletszabályzat, és díjtételek általános 2017. szeptember 15-i hatálybalépése mellett az állomány-átruházáshoz kapcsolódó rendelkezések 2017. november 28. napjával, az állomány-átruházás hatályosulásával lépnek hatályba.

  A módosított dokumentumok az alábbi linkeken, ill. ügyfélforgalmi időben az EQUILOR székhelyén érhetők el. A szabályzatokat érintő módosításokkal kapcsolatos további kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ill. kereskedő munkatársakhoz.

  Üzletszabályzat

  Díjtételek

 • Tájékoztató 2017. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

  2017.04.05.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2017. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Tájékoztató ügyfélforgalmi szünnapról_EQ_2017

 • Tájékoztató az Equilor végrehajtási politikájának módosításáról

  2016.12.20.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. december 31. napjától hatálybalépő módosításáról. Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint. A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató a 2016. december 31-én lejáró, 2011-ben nyitott tartós befektetési számlák hosszabbításáról

  2016.11.17.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg. 01-10-041431) az alábbi linken található tájékoztatóban foglaltak szerint értesíti Tisztelt Ügyfeleit, a 2011-ben nyitott és azóta fenntartott tartós befektetési számlákkal kapcsolatos tudnivalókról, és tartós befektetési számlán jelenleg nyilvántartott pénz- és pénzügyi eszközök további lekötési nyilvántartásban tartásának (TBSZ meghosszabbításának) lehetőségéről, szabályairól. A tájékoztató I. pontja tartalmaz információkat azon ügyfelek számára, akik a 2016-ban lejáró TBSZ számlán nyilvántartott megtakarításaikat továbbra is a lekötési nyilvántartásban kívánják tartani, míg a II. pontban adunk tájékoztatást a meghosszabbítás lehetőségével élni nem kívánó ügyfelek részére.

  Tájékoztató TBSZ hosszabbítás

 • Értesítés

  2016.07.11.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy Társaságunk 2016.07.01. napjával kezdődően nem forgalmazza tovább az Acatis Aktien Deutschland (LU0158903558) befektetési jegyeket.

  EQUILOR Befektetési Zrt.

 • Értesítés zártkörű értékesítésről

  2016.07.11.

  A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a.", székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., képviseli: Ádám Éva felszámolóbiztos) felszámolója, ezúton tájékoztatja a befektetőket és hitelezőket, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." tulajdonát képező, a QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; Cg.: 01-10-044324, továbbiakban: Bank) 100 % mértékű részesedést és befolyást biztosító, dematerializált részvényeit a Tpt. 14. § rendelkezései szerint, zártkörűen értékesíti.

  A felszámoló a részvénycsomag értékesítését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján bonyolítja le. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., email: ajanlattetel@equilor.hu).

  Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 05. napja, 12.00 óra.

  Az értékesítéssel kapcsolatos további információ az ajanlattetel@equilor.hu e-mail címen kérhető.

 • A BSZT. 123/A.§-A szerinti közzététel

  A Bszt. 123/A.§. alapján az EQUILOR alábbiakban teszi közzé a Felügyelet 2016. június 22-i határozatát.

 • Tájékoztatás a quaestor ügyfelei részére a saxo bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásáról

  2016.07.18.

  A QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." és az EQUILOR Befektetési Zrt. között létrejött keretmegállapodás alapján a Saxo Bank letétkezelőnél elhelyezett ügyfélvagyon kiadásának eljárásrendje kialakításra került.

  Ezen kiadási folyamatban kizárólag azon ügyfelek érintettek, akiket a QUAESTOR Értékpapír Zrt. "f.a." előzetesen levélben értesített a Saxo Bank A/S letétkezelőnél nyilvántartott eszközeiről.

  A kiadási folyamat adminisztratív lebonyolítására az ügyfelekkel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, ezzel biztosítva a gördülékeny ügyintézést.

  Az eszközök kiadásához kapcsolódó rendelkezést, azaz az Értékpapír transzfer és átutalási megbízást az ügyfél kizárólag az EQUILOR Zrt.-vel előzetesen egyeztetett időpontban személyesen, ill. meghatalmazottja útján adhatja meg az EQUILOR Zrt. részére.

  Kérjük az érintett ügyfeleket az alábbi részletes tájékoztató, ill. Értékpapír transzfer és átutalási megbízás áttanulmányozására.

  A kiadási folyamattal kapcsolatban kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. és EQUILOR Zrt. honlapját, tájékoztatóit.

  Hirdetmény a SAXO Bankhoz kihelyezett ügyfélvagyon kiadásának menetéről

  Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

  Meghatalmazás természetes személyek részére

  Meghatalmazás jogi személyek részére

 • Fontos tájékoztatás letéti követelmények változása- brexit

  2016.06.21.

  2016. június 23-án Nagy-Britannia lakossága népszavazáson dönti el, hogy az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió tagja maradjon-e. A szavazás kiemelkedő gazdasági és politikai bizonytalanságot hordoz magában. Minden eszközosztályban, különösképp az angol fontban denominált eszközök esetén, a volatilitás erőteljes növekedése várható.

  Az esemény hatására esetlegesen kialakuló szélsőséges piaci körülményekre való tekintettel felhívjuk figyelmet, hogy az extrém piaci események negatív hatására a széles körben alkalmazott, piaci szereplők által elfogadott elemzési módszerek, kereskedési, kockázatkezelési stratégiák, rendszerek, mechanizmusok nem a megszokott módon teljesíthetnek, és a következetes, konzervatív kockázatkezelési megoldások ellenére jelentős mértékű veszteség alakulhat ki egyes pozíciókon.

  Extrém piaci mozgások eredményeképpen a likviditás átmeneti, ám jelentős visszaesésével kell számolni. Ilyen alacsony likviditási környezetben az árfolyamok hektikus, jelentős és hirtelen elmozdulásaival szembesülhetünk, amely a megbízások (ide értve a stop-loss megbízásokat is) teljesülését bizonytalanná teheti, illetve a várakozásokhoz képest szignifikánsan kedvezőtlenebb üzletkötési feltételeket eredményezhet.

  A felelős befektetői magatartás fenntartása és a befektetett tőke védelme érdekében kifejezetten ajánlott a jelentősen megnövekedő kockázatok ellenére az érintett eszközosztály(ok)ban nyitott pozícióval rendelkező, és azokat nem záró befektetők számára, annak vizsgálata, hogy a rendelkezésre álló óvadék megfelelő biztosítékot nyújt-e a szélsőséges árfolyam elmozdulással szemben is az adott végrehajtási helyszínen, illetve annak vizsgálata, hogy a teljesülés bizonytalansága ellenére minden egyes pozícióhoz megfelelő stop szintet került-e beállításra.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a rossz irányú elmozdulás esetén (gap risk) a stop megbízások használata nem garantálja a veszteséges nyitott pozíciók stop-loss árfolyamon történő zárását. A stop megbízások elhelyezése mellett az esetleges rossz irányú árfolyam elmozdulások által elszenvedhető veszteség mértéke szempontjából kiemelt fontossággal bír a nyitott pozíció mérete is.

  Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy egyes végrehajtási helyszíneink megtagadhatják az adott eszközosztályban új pozíció nyitására vonatkozó megbízás befogadását. Tekintettel a fentiekre nem javasolt az érintett eszközosztályokban (különösen az angol fontra vonatkozó, illetve abban denominált eszközök) vonatkozásában új pozíció nyitását.

  A prudens kockázatkezelési gyakorlat megvalósítása érdekében - az Equilor Direct rendszeren keresztül korábban kommunikált letéti követelmény emelések mellett - a következő deviza párokra szóló forward megállapodások tekintetében a letéti követelmények 2016.06.22. napjától az alábbiak szerint változnak.

  DevizapárFutamidőLetéti követelmény
  CADJPY0-95 nap5%
  96-370 nap8%
  EURCAD0-95 nap4%
  96-370 nap6%

  A fenti tájékoztatóval vagy a Brexittel kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdések esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre, ill. ezúton is felhívjuk figyelmét honlapunkon található, az egyes befektetési ügyletek, pénzügyi eszközök, tőkeáttételes pozíciók jellemzőiről, kockázatairól szóló tájékoztató anyagokra, amelyek elérhetők a http://www.equilor.hu/mifid/ címen.

 • Tájékoztató 2016. évi ügyfélforgalmi és kereskedési rendről

  2016.03.01.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit a 2016. évi, az egyes ünnepek és a munkaszüneti napok körüli, a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend következtében kialakított ügyfélforgalmi és kereskedési rendről. Részletes információk az alábbi linken érhetők el:

  Egyes ünnepek és munkaszüneti napok

 • Tájékoztató az egyes access befektetési alapok likvid és illikvid sorozatairól

  2016.02.15.

  Az EQUILOR Zrt. alábbiak szerint tájékoztatja érintett ügyfeleit az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, egyes befektetési alapjainak portfóliójában található likvid és illikvid eszközök elkülönítéséről.

  Access Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója

 • Tájékoztató az equilor végrehajtási politikájának módosításáról

  2015.12.17.

  Az EQUILOR Befektetési Zrt. ezúton kívánja tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleit Üzletszabályzatának mellékletét képező Végrehajtási politikájának 2016. január 01. napjától hatálybalépő módosításáról.Amennyiben az Ügyfél a módosított végrehajtási politikát, mint az Üzletszabályzat mellékletét akár részben, akár teljes egészében nem fogadja el, úgy az Ügyfél jogosult az EQUILOR-nál fennálló valamennyi szerződését, a módosított végrehajtási politika hatályba lépését megelőző banki napra, írásban felmondani, az Üzletszabályzat 1. A szabályzat hatálya pontjában foglaltak szerint.A módosított végrehajtási politika tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikájáról

 • Tájékoztató - fedezetbefogadási és értékelési szabályok módosulása

  Az EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; Cg.: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit a 2015. november 10. napjától hatályos a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló tájékoztató módosított tájékoztatójának közzétételéről. Kérjük Ügyfeleinket, a tájékoztató figyelmes áttanulmányozására és az esetlegesen szükségessé váló intézkedések határidőben történő megtételére. A tájékozatóval kapcsolatos kérdések esetén kérjük, hogy forduljanak munkatársainkhoz.

  Tájékoztató

 • Értesítés allianz pénzpiaci nyilvánosan nyíltvégű befektetési alap Equilor Zrt. általi forgalmazásának megszűnéséről

  2015.06.02.

  Az EQUILOR Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-041431) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az Allianz Alapkezelő Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52..; Cg.: 01-10-045969) valamint az EQUILOR Befektetési Zrt. közötti megállapodás értelmében az Allianz Alapkezelő Zrt. által kibocsátott, alábbiakban jelzett befektetési jegyek forgalmazása, a befektetési jegyek kezelési szabályzata módosításának Magyar Nemzeti Bank által történő jóváhagyását követő 5 munkanap elteltével Társaságunknál megszűnik. Ezen időponttól kezdődően az EQUILOR Zrt. nem vesz részt a befektetési jegyek forgalmazásában, azaz ügyfeleinknek nem nyílik lehetősége az alábbi befektetési jegyek vételére és visszaváltására az EQUILOR Zrt. igénybevételével.Allianz Pénzpiaci Nyilvánosan Nyíltvégű Befektetési Alap A fentiekben jelzett befektetési jegyek forgalmazásával kapcsolatos további kérdések tekintetében kérjük, hogy tájékozódjanak az Allianz Alapkezelő Zrt. honlapján (https://www.allianz.hu/hu/alapkezelo/).

 • Kamatozó kincstárjegy az Equilor-nál

  2014.06.16.

  Az EQUILOR Zrt. alforgalmazóként 2014. június 16-tól részt vesz a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásában. Az értékpapírral kapcsolatos ügyletekkel kapcsolatos tájékoztató alábbi linken érhető el:

  Tájékoztató Kamatozó Kincstárjegyre vonatkozó ügyletekről

 • Európai piaci infrastruktúra rendelettel (EMIR) kapcsolatos tájékoztatás

  2014.01.16

  Az EQUILOR ezúton tájékoztatja tisztelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti formában működő ügyfeleit a 648/2012/EU Rendelet (EMIR) által meghatározott, az EU-ban székhellyel rendelkező származékos ügyleteket bonyolító vállalkozásokat érintő különböző kötelezettségekről.

  A tájékoztatók a jogszabályi megfelelés szempontjából fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el és a rövid határidőkre tekintettel lehetőség szerint minél hamarabb tegye meg a szükséges intézkedéseket, így pl. LEGAL ENTITY IDENTIFIER igénylését, kapcsolódó megállapodások aláírását.

  Az EQUILOR LEI kódja: 529900T1LKV7RHL9PV68 További információkért kérjük, hogy forduljon üzletkötőjéhez.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ Ok